Publicerad 2015-04-30

Mistraforskning bidrar till EU-arbete mot läkemedel i miljön

Forskare från MistraPharma ska presentera kunskapsläget för läkemedelsrester som miljöproblem vid Europaparlamentet. Förhoppningen är att resultaten från programmet som snart går i mål ska bidra till arbetet som pågår på EU-nivå för att begränsa riskerna inom området.

EU har på allvar börjat uppmärksamma det växande problemet med att vatten och mark förorenas med läkemedelsrester. EU-kommissionen håller på att ta fram en strategi för förorening av läkemedelssubstanser i vattenmiljöer. Det pågår också förhandlingar i ministerrådet och Europaparlamentet om förslag som kan öka miljöansvaret för bland annat veterinärmedicinska läkemedel kopplat till antibiotikaresistens.

För att få ta del av forskningsfronten kring läkemedel och miljö arrangerar Europaparlamentet ett seminarium 2 juni där forskningen från MistraPharma ska presenteras. På mötet i Bryssel ska både miljöeffekter av olika läkemedelssubstanser och antibiotikaresistens tas upp, liksom möjliga vägar framåt i arbetet för att komma till rätta med problemen genom bland annat bättre riskbedömning och effektivare tekniker i avloppsreningsverk. Värd för seminariet är socialdemokratiska parlamentsledamoten Jytte Guteland.