Publicerad 2015-10-15

Mistras nya utlysning fokuserar på mobilitet

Hållbar mobilitet och tillgänglighet är ledord för Mistras senaste utlysning. I december ska ansökan från intresserade forskargrupper vara inne, och om allt går i lås kan verksamheten i ett programkonsortium vara igång redan nästa sommar.

Att transporter står för en betydande miljöpåverkan, inte minst på klimatet, är väl känt. Inom bilindustrin och inom akademin sker stora satsningar på att utveckla motorer och drivmedel och annat som rör fordonens tekniska prestanda. Mistra vill med utlysningen av det nya fyraåriga forskningsprogrammet Smart mobilitet och tillgänglighet sätta ljuset på andra utmaningar inom transportområdet.

– Mistra kommer inte att kunna påverka den tekniska delen av transportsystemet. Istället vill vi att det nya programmet anlägger en systemsyn på mobilitet och tillgänglighet, säger Chris Folkeson Welch på Mistra.

Behovet av mobilitet och tillgänglighet kommer enligt honom med all sannolikhet att kvarstå och kanske till och med att öka framöver.

– Jag tror inte att folk vill resa mindre i framtiden. Vissa saker kan man lösa med videokonferenser. men i de flesta fall är det nödvändigt att träffas fysiskt. Då måste vi fundera över och utveckla hur vi mer effektivt tar oss fram.

Resurseffektivare tranporter

Det nya programmet ska därför fokusera på mobilitetstjänster, intermodalitet och attityder. I utlysningen betonas även att programmet ska bidra till ökad samverkan mellan aktörer inom transport- och tjänstesektorerna. Chris Folkeson Welch nämner resurseffektivitet som en viktig forskningsfråga, och tar bilen som ett exempel.

– Våra bilar står stilla mellan 90 och 95 procent av tiden. Det är ett stort resursslöseri, som ett mer mobilitetsvänligt samhälle skulle kunna ändra på.

Om varje bil utnyttjades oftare skulle bilens livslängd – som idag är drygt femton år – sjunka. Det skulle underlätta för ny teknik att slå igenom i bilparken och därmed medföra lägre miljöpåverkan. Scenariot bygger emellertid på färre antal bilar totalt och mer av gemensamt ägande.

– Det skulle kräva en attitydförändring till gemensamt ägande. Just nu är vi ganska långt ifrån det. Men man måste utveckla nya tjänster, och börja förändra attityder.

Smartare och lättare resande

Intermodalitet, det vill säga resor från A till B som sker med mer än ett transportsätt, är ett annat område som betonas i utlysningen. Chris Folkeson Welch framhåller att det måste bli lättare att både planera och köpa resor från olika operatörer. Även här behöver nya tjänster utvecklas, och han nämner pågående försök i exempelvis Skottland och Stockholm.

Som vanligt förväntar sig Mistra ansökningar som bygger på tvärvetenskapliga samarbeten med internationella inslag, både mellan akademiska discipliner, lärosäten och mellan akademi och industri. Av förväntad programbudget på totalt 50 miljoner kronor står Mistra för 40 miljoner kronor och industrin för resterande 10 miljoner kronor. Det motsvarar en medfinansiering på tjugo procent, en något lägre andel än vanligt.

Sista ansökningsdag är 18 december. Därefter kommer en expertgrupp att gå igenom samtliga ansökningar och bereda ärendet för Mistra styrelse, som fattar beslut om tilldelning i mars 2016. Planerad programstart är under andra kvartalet 2016.

Text: Henrik Lundström, Vetenskapsjournalisterna