Publicerad 2017-02-16

Mistras satsning på miljöutvärdering under lupp

Just nu pågår en utvärdering av Mistra EviEM. Experter från en rad länder fanns på plats i slutet av januari för att kartlägga hur satsningen inom systematiska miljöutvärderingar klarat de ambitiösa mål som satts upp. Utvärderingen är en del i att verksamheten efter 2017 ska fortleva utan finansiering från Mistra.

Experterna som samlades för ett första möte i Stockholm i januari har två huvudsakliga uppdrag. Dels att utvärdera hur Mistras råd för evidensbaserad miljöutvärdering, Mistra EviEM, har klarat de ursprungliga målen. Det handlar bland annat om att systematiskt utvärdera forskningsresultat och främja evidensbaserat tänkande på miljöområdet. Dels ska utvärderingspanelen identifiera framgångsfaktorer för den framtida verksamheten, inklusive kraven på en värd.

– Det är ett intensivt arbete som påbörjats. Vi är glada över den breda och gedigna kompetens som finns i utvärderingspanelen, säger Johan Edman, programansvarig på Mistra och den som administrerar utvärderingen.

I panelen finns förutom gedigen miljövetenskaplig kompetens även namnkunniga representanter från medicinsk utvärdering, utbildningsvetenskaplig utvärdering och även kvalificerade praktiker.

Till skillnad från Mistras programsatsningar, som ofta är åttaåriga, så upphör finansieringen av Mistra EviEM efter fem år. Därefter är tanken att rådet ska vara redo att permanentas under annat värdskap.

– Vi ber inte utvärderarna att peka ut någon särskild organisation, även om de får göra det om de vill. Däremot vill vi gärna veta vilka egenskaper en sådan organisation bör ha, säger Johan Edman.

17 utvärderingar har genomförts

Tanken med Mistra EviEM är att utvärdera det vetenskapliga underlaget – evidensen – för olika miljöåtgärder. Detta för att hjälpa beslutsfattare att fatta bättre beslut om miljövårdande insatser. Det gör man bland annat genom att på ett mer systematiskt sätt undersöka forskningen inom respektive område, genom så kallade systematiska litteraturöversikter. Sedan starten har 17 utvärderingar gjorts av allt från våtmarker som fosfor- och kvävefällor till skötsel av skyddad skog.

Det finns flera förebilder för Mistra EviEM, kanske främst Centre for Evidence-based Conservation vid Bangor University i Wales. Modellen för systematiska litteraturöversikter har man lånat från Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, SBU, vars förre överdirektör Måns Rosén medverkar i utvärderingsgruppen.

– Utan att föregripa arbetet så är mitt intryck att Mistra EviEM har startat väldigt bra och har en seriös inställning till metodik, säger han.

Måns Rosén inser dock att det inte är samma sak att utvärdera en miljöinsats som att utvärdera ett läkemedel eller en vårdinsats.

– Det är på flera vis lättare att arbeta med läkemedel. Där går det att kontrollera omständigheterna bättre, säger han.

Maria Wetterstrand, grön samhällsdebattör och tidigare språkrör för Miljöpartiet, ingår också hon i utvärderingsgruppen. Hon anser att Mistra EviEMs arbete borde komma till större spridning.

– Till exempel rapporten om våtmarker. Den skickades inte ens ut till riksdagsledamöterna. Man måste tala om vad man har gjort och inte utgå från att folk tar reda på det, säger hon.

Utvärderingspanelen ska ha en andra och avslutande mötesrunda i slutet av mars. I anslutning till den ska en rapport färdigställas.