Publicerad 2016-05-12

Mistras VD i två tunga framtidsspaningar

Mistras vd Åke Iverfeldt har under det senaste året medverkat i två kvalificerade grupper som på olika sätt sysslat med Sveriges framtida konkurrenskraft och hållbara affärsmöjligheter. Båda grupperna har i april lämnat sina slutrapporter.

IVA-projektet Resurseffektiva Affärsmodeller – stärkt konkurrenskraft har studerat hur en cirkulär ekonomi kan maximera olika resursers värde. I ett mer hållbart samhälle kan råvaror användas effektivare och återanvändas mer än idag. Åke Iverfeldt har suttit i styrgruppen för projektet, som Mistra också har delfinansierat.

Styrgruppen lämnade i april sin sista projektövergripande rapport Resurseffektivitet – Policyutveckling mot 2050. Rapporter från de olika delprojekten kommer att lämnas i månadsskiftet maj–juni.

Projektet har engagerat cirka 45 företag inom fem branscher – insatsvaror, infrastruktur, kapitalvaror, konsumentprodukter och livsmedel. Arbetet utgick från dessa fem sektorer. Men under projektets gång blev det tydligt att det också är nödvändigt att se på tvären över branschsektorer för att uppnå resurseffektivitet.

– Det var bra att inledningsvis ha en mer traditionell struktur vilket gjorde att vi kunde samla alla aktörer i respektive värdekedja. Men efterhand blev det tydligt hur viktigt det är att också arbeta sektorsövergripande. Det är inte alls säkert att nya resurseffektiva affärsmodeller utvecklas bäst inom sektorer eller branscher, eller ens om de sektorer vi har i dag är desamma 2050, säger Åke Iverfeldt.

Framtidspaning åt regeringen

Åke Iverfeldt har också medverkat som fristående expert i regeringens framtidsgrupp Hållbara investeringar för grön omställning och konkurrenskraft. Gruppens arbete hade ett väldigt öppet mandat kopplat till Sveriges klimatmål, viket inledningsvis ledde till en viss förvirring kring själva arbetssättet. Men när dimmorna lagt sig utvecklades enligt Åke Iverfeldt intressanta idéer utifrån intensiva diskussioner och ett tänkande utanför boxen.

– Det blev en extremt kreativ intellektuell process, där idéer bröts på ett mycket spännande sätt. Vi representerade inte någon annan än oss själva och vår samlade erfarenhet, och gruppen tog allt mer formen av en think tank med ett tydligt systemperspektiv, säger han.

Åke Iverfeldt, som inte medverkade i framtidsgruppen som representant för Mistra utan som fristående expert, var speciellt drivande i diskussionerna kring gröna investeringar. I april presenterade gruppen sin slutrapport Omställning till hållbarhet och konkurrenskraft.

Grön investeringsbank på förslag

I slutrapporten föreslår gruppen bland annat en statlig grön investeringsbank. Den ska kunna undanröja marknadsmisslyckanden och bidra till de investeringar i hållbara lösningar som samhället behöver, men där marknaden idag agerar för kortsiktigt eller felbedömer riskerna.

– Det är viktigt att stryka under att en sådan bank ska ha normala affärsmässiga krav på avkastning. Nyckeln är istället att ha rätt och hög kompetens inom området hållbara investeringar samt att ha en incitamentsstruktur som befrämjar långsiktighet både för individen och organisationen, säger Åke Iverfeldt.

Som förebild för att rätt kompetens och långsiktighet är avgörande nämner han Generation Asset Management som Al Gore och David Blood driver. Den investeringsfonden har med framgång lyckats urskilja potentiella guldklimpar bland miljöteknikföretag att investera i. Generation, där Mistra gick in som första investerare, har bättre än de flesta lyckats kombinera hållbara investeringar med hög avkastning.

Åke Iverfeldt pekar vidare på det faktum att mindre svenska miljöteknikföretag som vill växa idag har svårt att få tillväxtkapital. De är inte prioriterade av investerare och långivare. En grön investeringsbank ska bland annat kunna hjälpa till att på affärsmässiga grunder utveckla svenska miljöteknikföretag.

För Mistras del är vd:s medverkan i de båda grupperna gynnsamt för Mistras omvärldsanalys som är basen för framtida forskningssatsningar.

– Det har varit bland de roligaste sidoverksamheter jag har haft och jag tror att Mistra kommer att ha nytta av det. Det blev en naturlig del av Mistras omvärldsbevakning, säger Åke Iverfeldt.