Publicerad 2015-06-11

Norsk toppdiplomat med och pekar ut Mistras nästa klimatsatsning

Hur kan Mistra på bästa sätt bidra till att möta det globala klimathotet? Den frågan ska en internationell expertpanel med den norska diplomaten och klimatförhandlaren Harald Dovland i spetsen försöka svara på. Gruppens slutsatser presenteras i början av nästa år.

– Klimatet är den allra största miljöfrågan och det är viktigt att Mistra fortsätter att stödja forskning på området. Frågan är hur vi går vidare, och vad vi ska satsa på framöver, säger Thomas Nilsson på Mistra.

För närvarande finansierar Mistra tre klimatrelaterade forskningsprogram. Det gäller Mistra Indigo om internationella klimatinstrument; Mistra-SWECIA om klimatanpassning och sårbarhet samt Future Forests som tar upp klimatfrågor ur ett skogsperspektiv. De är dock alla på väg att avslutas, antingen nu till årsskiftet eller vid årsskiftet 2016/17. Mistras styrelse har därför beslutat att tillsätta en internationell expertpanel.

– Panelens arbete ska utgöra en grund för hur vi ska gå vidare med klimatforskning. Om det sedan blir ett eller flera forskningsprogram eller ett nytt center, det får deras slutsatser utvisa.

Panelen som just nu håller på att rekryteras kommer att bestå av mellan sex och åtta personer med gedigen vetenskaplig bakgrund. Gruppen kommer att ledas av den välmeriterade numera pensionerade norska diplomaten Harald Dovland, som under tolv år var Norges nationella klimatförhandlare och som även haft ledande uppdrag inom FN för att utveckla den globala klimatkonventionen.

Utvärdera tidigare arbete

Ett av panelens uppdrag blir att utvärdera Mistras tidigare satsningar på klimatområdet. Bland annat kommer både forskare och andra aktörer att bjudas in till ett antal hearings under hösten. Thomas Nilsson poängterar att panelen ska försöka vaska fram konkreta exempel på vilket genomslag forskningen har haft i samhället.

– Det kan handla om hur forskningen lett till åtgärder för att minska utsläppen av växthusgaser eller för att förbättra samhällets anpassning till klimatförändringen. Men också exempel på hur forskningsresultat fått myndigheter och andra aktörer att ändra riktlinjer eller arbetsmetoder, säger Thomas Nilsson.

Panelen ska i sin analys också väga in resultaten från FN:s klimattoppmöte i Paris i december. Mötet får stor betydelse för vilka klimatåtgärder som blir viktigast de kommande åren, och därmed var Mistras insatser gör mest nytta, säger Thomas Nilsson.

– Bör Mistra satsa på forskning i Sverige? Eller bör forskningen ske i internationellt samarbete? Vilka styrmedel kommer att få störst betydelse? Det är några viktiga frågeställningar.

Arbetet inom expertpanelen kommer att bedrivas under hösten och vintern. En slutrapport presenteras i februari nästa år. Tanken är att slutsatserna ska leda till en eller flera utlysningar på klimatområdet, förhoppningsvis redan under 2016 enligt Thomas Nilsson.

Text: Henrik Lundström, Vetenskapsjournalisterna