Publicerad 2018-10-31

This post is also available in English

Ny handbok från Mistra om kommunikation

Tillsammans med PR-byrån Westander har Mistra tagit fram handboken ”Från forskning till faktabaserade beslut - sju tips om kommunikation för Mistras forskningsprogram”.
Den ska ge en ökad förståelse för hur medielogiken ser ut idag och hur professionella opinionsbildare arbetar.

Några av de viktigaste uppgifterna för alla Mistra-program är att se till att de egna forskningsresultaten får spridning, inte minst till beslutsfattare för att de i sin tur ska kunna omvandla nya rön till konkret handling. En uppgift som inte är helt enkel i ett alltmer fragmentiserat medielandskap.

Mistra har därför, tillsammans PR-byrån Westander, tagit fram handboken ”Från forskning till faktabaserade beslut – sju tips om kommunikation för Mistras forskningsprogram.”  Tanken med boken är att alla som arbetar i ett Mistra-finansierat forskningsprogram ska få en ökad kunskap om hur man kan gå till väga.

Läsare av boken får ta del av andra aktörers arbete med kommunikation och påverkan. Den ska även ge inspiration, råd och stöd till Mistras forskningsprogram för att de ska kunna bidra med ännu mer underlag och fakta till politiska beslutsfattare, nyansera perspektiven i samhällsdebatten och på så sätt bidra till fler faktabaserade politiska beslut.

Handboken kan också ge en ökad förståelse för medielogiken samt hur opinionsbildare och lobbyister arbetar, även om det inte är något som de forskare som läser boken skulle använda sig av. Kanske kan handboken också stimulera till fler samtal om hur den digitaliserade mediekonsumtionen påverkar rollen som forskare.

Innehållet sträcker sig från hur forskare ska kunna bidra till faktabaserade politiska beslut till hur ett budskap ska formuleras för att bli slagkraftigt.

Tipsen ska ses som en verktygslåda som programmen sedan kan använda efter egna behov.

Handboken hittar du här

Text Per Westergård