Publicerad 2015-09-10

Nya miljoner till miljöinnovationer

Mistra Innovation har beviljat medel till fem nya projekt för att de ska utveckla innovativa och framgångsrika produkter inom miljöområdet. Totalt får de dela på 20 miljoner kronor.

I sina två tidigare utlysningar har Mistra Innovation delat ut 40 miljoner kronor till projekt som har potential att göra stor miljönytta samtidigt som de bedöms ha förutsättningar att bli kommersiellt framgångsrika.

Flera av de elva projekt som hittills har fått bidrag anses vara mycket lyckade och därför har Mistra valt att fortsätta satsningen.

Under programmets tredje utlysning som avslutades i april kom det in förslag från 23 olika grupper. Under våren har dessa utvärderats av både ett vetenskapligt och ett industriellt råd. De åtta mest intressanta projekten har även fått möjlighet att presentera sina förslag under en hearing på Mistra.

I juni beslutade styrelsen att fem av de inkomna förslagen ska få dela på 20 miljoner kronor.

– De bidrag som kom in var mycket bra, även om två av dem bedömdes vara mer av förstudie-karaktär. Styrelsen valde därför att inte ta upp dem till bedömning just nu. De kommer istället att få sina ansökningar bedömda under hösten, eventuellt kommer vi att ge dem ett mindre bidrag för att de ska kunna utveckla sina idéer ytterligare, säger Lars Frenning, programchef på Mistra Innovation.

För dem som inte fick några pengar denna gång, och alla andra som har innovativa idéer inom miljöområdet, kommer snart en ny chans. Mistra Innovation siktar på att genomföra en ny utlysning inom ramen för programmet under våren 2016.

Text: Per Westergård, Vetenskapsjournalisterna

DE PROJEKT SOM HAR BEVILJATS MEDEL I ÅR ÄR:

SunDrive
Projektet har som mål att utnyttja solenergi för att öka körsträckan för elfordon men även att minska bränsleförbrukningen för andra typer av fordon. Det vill man göra genom att integrera solceller i karossen. Projektet är en vidareutveckling från tidigare satsningar inom Mistra Innovation. SunDrive är ett samarbete mellan Midsummer, Swerea Sicomp, CleanMotion och Volvo AB.

Kontaktperson: Cecilia Zamore, Midsummer AB
Anslag: 3,71 mkr, projektkostnad: 7,42 mkr
Projekttid: 2015–2017

TriBlade
Projektet syftar till att utveckla en ny typ av rotorblad till vindturbiner. Genom att bygga rotorblad med hjälp fackverk kan de göras både starkare och lättare. Därmed kan de bli längre vilket skulle öka uteffekten från ett vindkraftverk med upp till fyra gånger. Projektet har fått stöd av Vinnova för att ta fram en första prototyp. Om det projektet går enligt planerna kommer de från och med nästa år att få stöd av Mistra Innovation. TriBlade drivs i samarbete mellan Lunds tekniska högskola, Marstrom Composite och Winfoor AB.

Kontaktperson: Rikard Berthilsson, Winfoor AB
Anslag: 3,86 mkr, projektkostnad: 7,73 mkr
Projekttid: 2016–2017

OdourA II
Obehaglig lukt är ett problem på många håll i samhället. De lösningar mot det som finns tillgängliga idag är antingen energikrävande eller ineffektiva. I ett tidigare projekt inom Mistra Innovation har en lösning som är både effektiv och energisnål tagits fram. Nu ska metoden vidareutvecklas och förbättras. Förhoppningen är att en fullskalig anläggning ska kunna introduceras på marknaden 2016. OdourA II drivs i samarbete mellan Centriair AB, TechniAir Ltd, Lamb Weston, KTH och Padovauniversitetet.

Kontaktperson: Projektledare: Jack Delin, Centriair AB
Anslag: 3,74 mkr, projektkostnad: 8,61 mkr
Projekttid: 2015–2017

TOOLF
Under de senaste decennierna har avfallsströmmarna i samhället ökat kraftigt. Projektet syftar till att utveckla, demonstrera och marknadsintroducera nya behandlingsmetoder för avfallet. Projektet väntas resultera i en konkurrenskraftig och mindre miljöbelastande behandling av tre vanliga avfallsströmmar. Projektet drivs i samarbete mellan RGS 90 Sverige AB och Luleå̊ tekniska universitet.

Kontaktperson: Jonny Bergman, RGS 90 Sverige AB
Anslag: 4,8 mkr, projektkostnad: 10,3 mkr
Projekttid: 2015–2019

TexBar
För att kläder ska bli vatten-, smuts- och bakterieravvisande behandlas de idag ofta med olika typer av kemikalier. De skapar flera allvarliga miljöproblem, bland annat utsläpp av giftiga fluororganiska ämnen, ökad klimatpåverkan samtidigt som processen ofta är mycket vattenkrävande. Projektet TexBar vill därför utveckla textila material med god barriär mot vatten, smuts och bakterier utan behöva ta till giftiga kemikalier. De innovationer som projektet genererar ska vidareutvecklas och anpassas till textilindustrin, vilket ger tillväxtpotential för produktion av tekniskt avancerade textilier i Sverige. Sex svenska textilföretag är engagerade i TexBar, där är även forskare från RISE IVF och Textilhögskolan deltar.

Projektledare: Markus Berger, Y Berger & Co AB
Anslag: 4,0 mkr, projektkostnad: 8,72 mkr
Projekttid: 2015–2019