Publicerad 2015-12-17

Nya resultat och vetenskaplig hemvist för Mistra EviEM

Mistra EviEM har nya resultat på gång från utvärderingar om våtmarker, kolinlagring i mark och skyddad skog. Samtidigt byter verksamheten värdorganisation, från Kungl. Vetenskapsakademien till Stockholm Environment Institute. Tanken är att verksamheten ska fortsätta som tidigare men nu i en forskarmiljö som är mer lik den egna.

Mistras råd för evidensbaserad miljövård (EviEM) startade 2012. Deras uppdrag är att göra systematiska utvärderingar av olika miljöfrågor för att skapa bättre beslutsunderlag för beslutsfattare inom miljöområdet.

En systematisk utvärdering är en noggrann sammanställning och granskning av det vetenskapliga underlaget i en viss fråga enligt de riktlinjer som utarbetats av Collaboration for Environmental Evidence (CEE). Det kan handla om att utvärdera effekter av olika miljövårdsåtgärder eller av hur olika mänskliga aktiviteter påverkar naturen. En systematisk utvärdering visar alltså vad vi vet respektive vad vi saknar kunskap om, men den ger inga rekommendationer om hur resultaten sedan ska användas.

Ny fas för verksamheten

– När programmet startade var det viktigt för oss att vi fick en oberoende värdorganisation. Det blev Kungl. Vetenskapsakademien (KVA), och det var en perfekt lösning för oss då, menar Sif Johansson, som är verksamhetschef på Mistra EviEM.

Trots det kommer de nu att lämna KVA för att istället flytta in under Stockholm Environment Institute (SEI). Det är en anpassning till att verksamheten nu går in i en ny fas.

– I det skede vi nu är i kommer vi att ha stor glädje av att tillhöra SEI. Deras verksamhet och forskningsområde, framförallt deras fokus på nationella och internationella miljöfrågor, är mer lik vår egen medan KVA verkar inom ett betydligt bredare vetenskapligt fält. Förhoppningsvis kommer det att leda till ett fruktbart samarbete som kan bidra till att utveckla våra respektive verksamheter.

Det vardagliga arbetet inom Mistra EviEM kommer inte att direkt påverkas av bytet till SEI som värd. Den påtagliga skillnaden blir att sekretariatet flyttar in i SEI:s lokaler i centrala Stockholm.

Nya resultat på gång

En förändring som motiverar flytten är att resultaten från de senaste årens forskning nu börjar komma. Först ut var en systematisk utvärdering om renbetets effekter på fjällvegetationen och en om reduktionsfiske som metod för att förbättra vattenkvaliteten i övergödda sjöar.

På gång är även en utvärdering om våtmarkers effektivitet för att ta bort kväve och fosfor samt två systematiska kartläggningar, dels om hur kolinlagringen i åkermark påverkas av olika jordbruksmetoder, dels om hur olika sätt att sköta skyddad skog påverkar den biologiska mångfalden.

– Att det har tagit den här tiden beror på det omfattande arbetet med varje systematisk utvärdering. Till varje utvärdering knyts en internationell grupp forskare och en projektledare från EviEM. Utvärderingarna tar i genomsnitt två år att genomföra, och vi har kapacitet att hantera fem eller sex studier parallellt.

Mistra EviEM:s arbete med systematiska utvärderingar för evidensbaserad miljövård är i det närmaste unik i Sverige och har få internationella motsvarigheter. EviEM är ett av sex centra i det internationella nätverket Collaboration for Environmental Evicdence (CEE), som i augusti 2016 håller sin första internationella konferens på Naturhistoriska museet i Stockholm.

Mistra finansierar EviEM:s verksamheten med sammanlagt 66 miljoner kronor under perioden 2012–2017. Rådet styrs av en fristående exekutivkommitté, och ett sekretariat med fem anställda.

Text: Per Westergård