Publicerad 2016-04-04

Nya utlysningar inom klimatområdet

Internationell expertpanel berömmer Mistras klimatforskning och föreslår satsningar på nya program. Mistras styrelse har därför besluta att öppna två olika utlysningar. Den ena om genomgripande samhällsförändringar för att nå tuffa klimatmål, den andra om geopolitik och hållbar utveckling.

När Mistra nyligen bad en internationell expertpanel utvärdera den klimatforskning som stiftelsen finansierar blev betyget i huvudsak utmärkt. Däremot ville de gärna se fler satsningar. Ett tydligt råd var att satsa mer på program som kan bidra till att skapa ett klimatneutralt Sverige och hur samhället ska anpassas för att klara klimatrelaterade utmaningar.

– Mistras styrelse ser ett behov av ett fördjupat engagemang inom klimatforskningen. Expertpanelens råd har därför lett fram till ett beslut om att utlysa två nya program, säger Thomas Nilsson, programansvarig för klimatforskningen på Mistra. Vår ambition är att vid ett senare tillfälle återkomma med ytterligare någon utlysning med klimatrelevans, tillägger han.

Den ena utlysningen har fått namnet ”Genomgripande samhällsförändringar för att nå tuffa klimatmål”.

Den övergripande fråga som programmet ska hantera är hur Sverige ska kunna omvandlas på bara några decennier till ett samhälle som inte har några nettoutsläpp av växthusgaser och i mycket begränsad omfattning använder fossila bränslen.

– Det kan handla om nya styrmedel, behov av ny politik och vilka förändringar industrin behöver göra. Utgångspunkten är att vi måste agera så snart som möjligt om åtgärderna ska få någon effekt.

Utlysningen vänder sig till ett brett spektrum av aktörer: forskare, industriföretag, myndigheter och representanter för civilsamhället.

Den andra utlysningen har fått namnet ” Geopolitik och hållbar utveckling” och kommer att ha ett fokus på sambandet mellan klimatförändringar och geopolitisk förändring.

Bakgrunden till utlysningen är ett nytt geopolitiskt landskap, delvis framdrivet av globala klimatförändringar i samspel med nya demografiska förhållanden och migrationsmönster. Många av dem som är engagerade i frågan pekar gärna på hotbilder och ökad sårbarhet. Forskningsprogrammet ska försöka utmana existerande uppfattningar och utveckla motbilder i form av möjligheter och lösningar för en långsiktigt hållbar utveckling.

– Vi hoppas på ett stort intresse för denna utlysning, inte minst eftersom det finns en koppling mellan klimatförändringar och migration, säger Johan Edman som är ansvarig för utlysningen på Mistra. Risken är stor att vi i framtiden kommer att få se nya flyktingströmmar orsakade av den globala uppvärmningen.

Styrelsen har avsatt sammanlagt 104 miljoner kronor under fyra år för bägge dessa utlysningar. Därutöver ställer Mistra krav på motfinansiering från industrin och andra organisationer som är engagerade i forskningen. Ansökningar ska ha inkommit till Mistra senast den 5 september 2016.

Text: Per Westergård