Publicerad 2016-12-19

Nytt program om smarta material

Smarta material är fokus i ett av Mistras nya forskningsprogram. Förhoppningen är att hitta metoder och material med potential att rena luft, vatten och mark från miljöfarliga substanser. Den nya satsningen ska ledas från KTH under fyra år.

Intresset för smarta material ökar. Inte minst eftersom det finns förhoppningar om att de ska kunna bidra till en bättre miljö. Mistra delar den synen och har därför beslutat att starta ett forskningsprogram inom området.

Vid Mistras styrelsemöte i början av december beslutades att ett konsortium under namnet Mistra TerraClean skulle få ansvaret för det nya programmet. Ett val som ligger i linje med den utvärdering av samtliga inlämnade ansökningar som en internationell utvärderingspanel har genomfört. Enligt deras slutrapport hade TerraCleans den starkaste ansökan och den som bäst motsvarade de uppställda specifikationerna i utlysningstexten samtidigt som de sökande forskarna är väletablerade och internationellt ledande inom sina respektive ämnesområden.

– Det är glädjande att vi nu kan sjösätta ett forskningsprogram kring smarta material. Det är både ett spännande och viktigt område samtidigt som behovet av nya och effektiva metoder att rena bort föroreningar i vår omgivning är stort. Därför hoppas vi att programmet ska bidra med en tydlig nytta inom miljöområdet, säger Christopher Folkeson Welch, programansvarig på Mistra.

Får totalt 60 miljoner kronor

Programtiden är fyra år och kommer att få en budget på totalt 60 miljoner kronor. 51 av dessa kommer från Mistra medan de återstående nio ska komma från medverkande parter.

Konsortiet Mistra TerraClean består av ett flertal universitet och forskningsinstitut. Några av dessa är KTH, Uppsala universitet, Swetox, IVL Svenska miljöinstitutet, Innventia AB, Acreo Swedish ICT AB samt paraplyorganisationen för svenska nanoteknikaktörer SwedNanoTech.

Programmet som leds av Ulrica Edlund har som mål att utveckla nya smarta filter från fyra naturligt och redan kända material som har det gemensamt att de är porösa och har förmåga att absorbera miljöfarliga substanser ur luft, vatten eller mark. Ett exempel är materialet Upsalit. Det är en nanostruktur av magnesiumkarbonat, dess fördel är att det har en stor yta i förhållande till sin volym vilket ger materialet en god absorptionsförmåga.

Övriga material som ska utvecklas och testas inom programmet är nanocellulosa, aktivt kol samt zeolite. Några av dessa material är naturligt förekommande medan andra har uppfunnits och utvecklats i Sverige.

Nya material mot miljöproblem

Forskningen kring smarta material kommer att omfatta allt från studier av egenskaper på molekylära nivån till makroskopiska egenskaperna hos större strukturer. Potentialen att använda smarta material för att lösa miljöproblem bedöms som stor vilket gör att de kan bidra till förbättrad livskvalité samtidigt som ett framgångsrikt program kan skapa en ökad svensk konkurrenskraft.

Mistra TerraCleans vision är att bygga upp en stark forsknings- och innovationsmiljö i Stockholm och Uppsala för att på så sätt påskynda utvecklingen och användning av smarta material. Det kan i sin tur leda till att Sverige kan nå de nationella miljömålen inom området luft och vattenkvalitet. Programstart beräknas till våren 2017.