Publicerad 2018-10-31

This post is also available in English

Östersjö-områdets utveckling i fokus på BONUS-konferens

Hur forskning och innovation kan samverka med politiken för att skapa en hållbar utveckling blir temat för en konferens i Köpenhamn den 6 november. Arrangör är det delvis Mistra-finansierade Östersjöprogrammet BONUS.

Östersjöprogrammet BONUS (Science for a better future of the Baltic Sea region) är ett internationellt forskningsprogram som fokuserar på Östersjöns miljö och samhällsutveckling. Många svenska forskare deltar i de pågående samarbetsprojekten som handlar om allt från övervakning till konkret utveckling av metoder för exempelvis att minska förorening av miljögifter och för sjöfartsplanering.

Konferensen i början av november utgår från de globala utvecklingsmålen i FN:s 2030-agenda och då särskilt mål 13 (bekämpa klimatförändringarna), mål 14 (hav och marina resurser) och mål 15 (ekosystem och biologisk mångfald). Under dagen kommer forsknings- och innovationsresultat från BONUS-projekt presenteras. Fokus för diskussioner blir dialogen mellan politik och vetenskap, bland annat framtida forskningsprioriteringar och politiska behov.

– Programmet har bidragit med viktig kunskap för att skapa en bättre miljö och ett hållbart nyttjande av de marina resurserna. Sverige medverkar genom finansiering av relevanta projekt som ingår i den gemensamma strategin för forskning och innovationer, säger Anna Jöborn, avdelningschef för kunskapsavdelningen på Havs- och vattenmyndigheten.

BONUS finansieras av Mistra tillsammans med en rad andra myndigheter och forskningsfinansiärer.

 

Länkar:

Prgrammet för konferensen

Om programmet BONUS

 

Text Per Westergård