Publicerad 2018-10-31

This post is also available in English

Program för effektivare skogsanvändning

Digitaliserat skogsbruk står i fokus i ett nytt Mistra-program. Förhoppningen är ett mer effektivt skogsbruk och i förlängningen ett koldioxidneutralt Sverige.
Programmet som har fått namnet Mistra Digital Forest engagerar hela branschen och ett flertal forskningsutförare.

Länge fanns det en konflikt om vad av det som plockades ut från skogen som skulle kokas till pappersmassa och vad som skulle sågas till virke.

Idag är den striden över. Men inte löst, snarare mer komplex. Nu ska skogen förutom de traditionella produkterna även bidra med allt från energi till nya avancerade material.

Krav som dessutom har ökat eftersom Sverige har satt som mål att landet ska vara koldioxidneutralt år 2045. För att klara det måste skogsbruket effektiviseras.

För att vara med och bidra till den utvecklingen har Mistra beslutat att starta ett program med fokus på digitalisering av skogsproduktionen.

Satsningen som kommer att få en budget på totalt 83 miljoner kronor, varav 58 kommer från Mistra, under fyra år har fått namnet Mistra Digital Forest. I oktober beslutade Mistras styrelse att ett konsortium lett av branschorganisationen Skogsindustrierna skulle få ansvar för programmet.

– Redan när det blev klart att Mistra skulle starta ett program om digitalisering av skogsproduktionen insåg vi att det här var ett ypperligt tillfälle för branschen att skapa en samling kring ämnet, säger Torgny Persson, forsknings- och innovationsdirektör på Skogsindustrierna och koordinator för den vinnande ansökan.

I programmet kommer därför flera stora skogsföretag i Sverige – BillerudKorsnäs, Holmen, SCA, StoraEnso, Sveaskog, Södra – att samarbeta och deras insatser kommer att förstärkas av forskare från SLU, Skogforsk, Umeå universitet, IVL Miljöinstitutet och KTH.

– Det här är ett område där industrin inte har några problem att samarbeta, snarare delar alla gärna med sig av sina erfarenheter.

Forskningen kommer att utföras av de medverkande företagen, lärosäten och forskningsinstitut medan programmet kommer ledas från ett sekretariat med säte hos Skogsindustrierna.

Enligt Torgny Persson finns det redan idag mängder av datainformation om skogen. Problemet är att det inte finns fungerade lösningar som binder ihop alla källor.

– Om vi bättre kunde utnyttja den kunskap som finns skulle vi redan när vi åker ut till skogen veta exakt hur varje träd bäst ska avverkas och hur den ska användas. Om programmet kan bidra med att vi får koll på hela kedjan skulle skogsproduktionen optimeras.

Programmet ska även utveckla befintliga och skapa nya innovativa material och skapa möjligheter till cirkulära system för nya och befintliga material. Samtidigt som framtidens bioraffinaderier kommer att få en central roll.

– Inom dessa områden kommer vi att samarbeta med Wallenberg Wood Science Center. Vår roll blir att utveckla system medan de mer ska fokusera på material.

Intresset inom skogsindustrin är stort och förhoppningen är att programmet ska bidra till ett genombrott för digitalisering av skogsproduktion.

– Många företag arbetar redan med dessa utmaningar men vi hoppas att programmet kommer att ge oss en möjlighet att knyta ihop alla tidigare satsningar, säger Torgny Persson.

Även på Mistra är man optimistiska när det gäller vad programmet ska leda till.

– Vi hoppas att programmet ska bidra till att skogsanvändningen ska bli mer effektiv och därmed kunna bidra till hållbarhet på ett påtagligt sätt. Samtidigt som satsningen på bioraffinaderier öppnar upp för bioenergi och nya avancerade biobaserade material, säger Christopher Folkeson Welch, programansvarig på Mistra.

Fakta om programmet

Programtid: 2018–2022

Budget: Totalt 83 miljoner kronor varav 58 miljoner kommer från Mistra.

Medverkande partners inom programmet: Samtliga större skogsföretag i Sverige samt forskningsutförarna SLU, Skogforsk, Umeå universitet, IVL Miljöinstitutet och KTH.

Programsekretariatet: Kommer att finnas hos branschorganisationen Skogsindustrierna.

Mer om bakgrunden till programmet hittar du här

Text: Per Westergård