Publicerad 2017-12-13

This post is also available in English

Regeringen satsar på forskning om hållbara investeringar

Stockholm Sustainable Finance Center är ett nytt kunskapscenter för hållbara investeringar. Mistra är en av de aktörer som har verkat för att centret ska komma till stånd.
– Det här är ett sätt att skala upp de satsningar vi redan har inom hållbarhetsområdet, säger Åke Iverfeldt, vd på Mistra.

Hållbara investeringar är en av de senaste trenderna inom det globala hållbarhetsarbetet. Även Mistra är aktivt inom området, och det är ingen tillfällig eller ny inriktning. Stiftelsen har sedan många år tillbaka finansierat program med fokus på finansiell hållbarhet.

Regeringen har nu tagit ytterligare ett steg i samma riktning genom att satsa 17 miljoner kronor på att skapa Stockholm Sustainable Finance Center. Under de kommande tre åren ska det nya centret bedriva forskning, öka kunskap och sprida information om hur världens finansmarknader kan bli mer hållbara. Dessutom hoppas regeringen att satsningen ökar möjligheterna för privata investerare att placera sina pengar i projekt som främjar klimatet.

– Det är viktigt att det byggs upp en kompetens om hållbara investeringar, sa Isabella Lövin (MP), minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat, i samband med att satsningen presenterades i november.

Som ett ytterligare motiv angav hon att världens samlade offentliga medel inte räcker för att nå de löften som världen antog vid klimatkonferensen i Paris och FN:s möte om de globala utvecklingsmålen i Agenda 2030 i New York för två år sedan.

– För att uppfylla de internationella åtagandena inom Parisavtalet och FN:s globala hållbarhetsagenda kommer tiotusentals miljarder US-dollar att krävas i investeringar de kommande åren för både industriländer och utvecklingsländer. Behovet av att finansiera dessa internationella åtaganden är enormt, sa Isabella Lövin.

Samtidigt hävdade hon att vi inte har råd med att en enda av dessa investeringar inte är långsiktigt hållbara.

– Vi behöver en genomgripande förändring av ekonomin, det räcker inte att en liten pott går till hållbara investeringar medan resten flödar till icke hållbara. Istället behöver vi nycklar som styr om hela ekonomin så att den som helhet kan bli mer uthållig.

Stockholm Sustainable Finance Centre kommer att drivas i samarbete mellan Handelshögskolan i Stockholm och Stockholm Environment Institute (SEI). Tanken är att centret ska kombinera den kompetens om hållbarhet, politisk styrning och finansiella marknader som finns vid Handelshögskolan i Stockholm med den stora kunskap om globala policyprocesser, klimat och hållbar utveckling som finns vid SEI.

Lars Strannegård, rektor på Handelshögskolan i Stockholm är entusiastisk över satsningen.

– Det är en otroligt positiv satsning, och vi glada att vi nu kommer att få samarbeta med Stockholm Environment Institute i ett så här angeläget ämne. Och vi uppskattar de ansträngningar som Mistra har gjort för att den ska komma till stånd. Hade de inte investerat i Misum och  Mistra Financial Systems hade den här satsningen aldrig blivit av.

Att centret nu kommer igång kan även tillskrivas Mistras samarbete med International Finance Corporation, Världsbankens organ föra att främja utvecklingen av privata sektorer i utvecklingsländer.

– Det känns riktigt bra att regeringen har valt att sätta ner flaggan och markerat att det här är ett viktigt forskningsområde, säger Åke Iverfeldt samtidigt som han menar att Mistra även i fortsättningen kan spela en viktig roll. Inte minst som en aktiv kapitalägare.

För att markera vidden av satsningen var även finansmarknadsminister Per Bolund med när det centret presenterades. Han valde att lyfta fram Sveriges stora erfarenhet och kompetens kring hållbara investeringar.

– Ta exemplet gröna obligationer, ingen aktör var intresserad innan Sverige började arbeta med dem. Nu ser vi en snabb ökning och jag är övertygad om att mycket mer kommer hända de närmaste åren, sa Per Bolund.

Finansmarknadsministern nämnde även att regeringen har ändrat reglerna för fyra av AP-fonderna. Enligt förslaget ska bland annat fondernas investeringar i större utsträckning än i dag ta hänsyn till hållbar utveckling.

Forskningen inom Stockholm Sustainable Finance Centre kommer att inriktas dels på att förstå vilka faktorer som gör en hållbar ekonomi framgångsrik, dels på att öka förståelsen för hur finansmarknaden på ett mer kraftfullt sätt kan stödja en hållbar utveckling. Centret kommer även att ta fram rekommendationer för finansinstitut och beslutsfattare kommer att utvecklas för att skapa förutsättningar för en hållbar finansmarknad att fortsätta växa.

− I dag är många investerare intresserade av att bidra till en bättre planet. Det skapar en rad nya frågeställningar och utmaningar för det finansiella systemet. Därför känns det bra att ett spännande och aktivt forskningsområde nu får välbehövlig finansiering, anser Bo Becker, professor på institutionen för finansiell ekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm.

Enligt Johan Kuylenstierna, vd för Stockholm Environment Institute, kommer det nya initiativet att skapa nya former av samverkan.

– Ambitionen är att ge forsknings- och finansmarknadens aktörer ökad kunskap om hur finansiella investeringar kan driva på klimatomställningen och verka för ökad hållbarhet.

Text: Per Westergård