Publicerad 2015-12-17

Smarta material kan bli område för nytt Mistraprogram

Intresset för smarta material ökar och förhoppningar finns att de ska kunna bidra till en bättre miljö. Mistra undersöker nu om det finns behov och intresse av ett program inom området. Under en workshop i slutet av november diskuterades förutsättningarna för en sådan satsning.

Samhällets behov av material ökar. Samtidigt höjs hela tiden kraven på egenskaper och prestanda. Morgondagens material måste i allt högre grad vara anpassade till olika fysiska krav. Dessutom ska de vara resurseffektiva och hållbara, både fysiskt och ur miljösynpunkt. Och när användningstiden är slut ska materialet kunna återvinnas.

Mistra vill nu ta reda på om nya innovativa material även kan bidra till ett mer hållbart samhälle. För att få forskarsamhällets syn på frågan anordnades en workshop under rubriken ”Smarta Material” den 30 november i Stockholm. Samtidigt har Mistra tillsatt en internationell arbetsgrupp som har till uppgift att ta fram underlag för en eventuell utlysning inom materialområdet.

Under workshopen diskuterades vilka förutsättningar Sverige har att hysa ett program, vilka styrkor och svagheter som finns inom området samt vilka smarta material som kan vara intressanta att undersöka närmare.

Workshopen syftade även till att identifiera vilka miljöproblem som är kopplade till specifika material och vilka intressanta frågeställningar det finns kring svensk materialforskning.

Utreds av internationell panel

Intresset för ett program inom smarta material är stort bland svenska forskare.

– Det finns ett stort behov av att utveckla material med ny funktionalitet i både nya och gamla tekniska applikationer. Att göra dessa både smarta, hållbara och miljömässigt säkra är en mycket intressant utmaning, säger Susanna Wold, lektor vid institutionen för tillämpad fysikalisk kemi på KTH.

Även den internationella panelen med David Cardwell från Cambridge universitet, Steffi Friedrichs från OECD och Mir Wais Hosseini från Strasbourgs universitet deltog under dagen. De tar nu fram ett bakgrundsdokument som är tänkt att användas av Mistras styrelse som grund för ett eventuellt beslut om ett nytt forskningsprogram om smarta material.

– Det var en spännande workshop som gav oss intressanta infallsvinklar inför den vidare processen. Att vi anordnade ett arbetsmöte i det här tidiga skedet beror på att vi på att vi vill ge alla de forskare som är intresserade av att delta en möjlighet att förbereda sig och ta kontakt med tänkbara samarbetspartner, säger Christopher Folkeson Welch, programansvarig på Mistra.

Text: Per Westergård