Publicerad 2016-02-04

Stor konferens om samlad skogsforskning som går i mål

Future Forests programtid är snart till ända och nu sker ett omfattande syntesarbete. Första steget i processen är en tredagarskonferens i mitten av februari fylld med mängder av nya tvärvetenskapliga rön. Istället för slutet för programmet innebär det snarare en start för ett nytt permanent centrum för tvärvetenskaplig skogsforskning.

Under sju år har forskningsprogrammet Future Forests försökt hitta svar på frågor om hur skogen bäst ska nyttjas och skötas för att kunna hantera vitt skilda krav och behov. Allt från ett ökat uttag av biomassa för energiändamål till önskemål om att marker ska fredas för att tillgodose friluftslivets behov.

Om knappt ett år är den andra programperioden till ända men innan dess är det mycket som måste klaras av. Inte minst för att skapa ett liv efter detta.

– Vi arbetar nu hårt för att den tvärvetenskapliga forskning vi har bedrivit inom programmet ska fortsätta inom ett nytt permanent centrum för tvärvetenskaplig skogsforskning, säger Camilla Sandström.

Förhoppningen är att den dag Future Forests slutligen läggs ner ska dörrarna till det nya stå klara att öppna. Tanken är att varumärket Future Forests ska leva kvar och att de tre aktörer, Sveriges lantbruksuniversitet, Umeå universitet och Skogforsk, som hittills har varit engagerade ska utgöra basen även i den nya satsningen.

– Det tar lång tid att etablera tvärvetenskaplig forskning. Tack vare ett hårt arbete har vi lyckats med det och vi är övertygade om att vi inom ett nytt centrum skull kunna driva den tvärvetenskapliga skogsforskningen ytterligare ett steg framåt.

Unikt bred skogsforskning

Det som är unikt inom Future Forests är att det inte bara är ett nära samarbete mellan natur- och samhällsvetenskapliga forskare. Här har även humaniora en självklar plats, dessutom baseras forskningen på omfattande samverkan med skogens avnämare. Ett angreppssätt som Camilla Sandström både vill lyfta fram som avgörande för programmets framgångar, och se en fortsättning på.

Vid sidan om framtidsplanerna är ledningsgruppen för Future Forests just nu i full färd med det avslutande syntesarbetet. Det är nu alla lösa trådar ska bindas samman till en helhet.

– Under de år vi har varit igång har vi som har varit verksamma inom programmet lärt känna varandra väl. Det skapar en bra grund för ett fortsatt samarbete, inte minst genom att vi har hittat ett gemensamt språk och fått en stor förståelse för varandras discipliner. Det betyder att vi på allvar kan kliva över de forskningsgränser som tidigare har varit svåra att forcera.

För att komma dit har den långsiktiga forskning som Mistra står för varit en förutsättning, menar Camilla Sandström.

Samlas till tematisk konferens

Uppstarten för det syntesarbete som ska fortgå under hela året är en tre dagar lång konferens i mitten av februari på Kungl. Skogs- & Lantbruksakademien. Där ska intressenter och beslutsfattare få ta del av forskningsresultat inom områdena biologisk mångfald, klimatet och skogen samt mark och vatten i framtidens skog.

– Även om konferensen är tematiskt upplagd går det en röd tråd genom alla programpunkter. Det är hur samhället ska styra och organisera sig för att vi ska nå de mål som beslutsfattarna har satt upp framtidens skog.

Att konferensen 16-18 februari arrangeras hos KSLA i Stockholm beror på att det är där beslutsfattarna som är en viktig målgrupp finns.

Future Forests har även förärats ett helt nummer av Ambio, som är Kungl. Vetenskapsakademiens miljövetenskapliga tidskrift. I en lång rad artiklar skärskådas programmets olika satsningar.

– Det mest intressanta är att vi fick se våra olika forskningsinsatser presenterade på ett och samma ställe. På så sätt blev det extra tydligt vad vi har åstadkommit under åren. Vi kunde titta på oss själva ur ett helikopterperspektiv, och det bidrog till att visa att våra olika studier passar in i varandra som bitar i ett pussel.

Text: Per Westergård