Publicerad 2015-10-15

Storbolagens hållbarhetsarbete – mer snack än verkstad

De flesta svenska storbolag lever inte upp till sina egna utfästelser om hållbarhet. Det visar Misums genomgång av bolagens externa kommunikation.

Nyligen kom den första vetenskapliga studien från Misum, Mistra Center for Sustainable Markets, som startade tidigare i år. I studien ”Walking the Talk?” har man studerat hållbarhetskommunikationen hos de 72 största bolagen på Stockholmsbörsen.

Författarna, de två masters-studenterna vid Handelshögskolan i Stockholm Elisabet Ålander och Uta Hönemann, har under ledning av Misums chef Lin Lerpold gått igenom tillgänglig bolagsinformation från 2014, bland annat webbsidor, årsrapporter och policydokument – totalt cirka 9 000 sidor. Kommunikationen har sedan betygsatts på 26 punkter: dels vad gäller ambitioner och målsättningar (”talk”) dels hur målen följs upp och genomförs (”walk”).

En viktig slutsats är att en stor majoritet, nio av tio företag, pratar om hållbarhet i generella termer, snarare än om sina egna åtgärder och hur de följs upp. Elisabet Ålander poängterar att man inte utvärderat det faktiska hållbarhetsarbetet utan endast hur det kommuniceras.

– Många av bolagen är bra på att kommunicera sina generella mål inom hållbarhet, men av någon anledning är de dåliga på att berätta hur målen implementeras. Antigen är det tomma utfästelser, eller så berättar de inte om vad de faktiskt genomför, säger Elisabet Ålander.

Litet avtryck i ledningen

Genomgången visar också att endast hos en fjärdedel av storbolagen ingår hållbarhetschefen i ledningsgruppen. Ett annat häpnadsväckande resultat, enligt Elisabet Ålander, var kortsiktigheten i storbolagens målsättningar. Endast var tionde bolag har ett hållbarhetsmål bortom 2016.

– Det längsta målet vi hittade sträckte sig till 2020, säger hon.

Studien har uppmärksammats i flera medier, och när resultaten presenterades vid ett seminarium på Handelshögskolan nyligen närvarade många av de undersökta företagen. Syftet var inte att peka ut enskilda bolag, berättar Uta Hönemann, utan att skapa en dialog kring trovärdig hållbarhetskommunikation.

– Vi tror och hoppas att vår studie kommer gagna företagens hållbarhetsarbete. I en samhällsdebatt som i hög grad präglas av misstänksamhet mot företags hållbarhetskommunikation blir det allt viktigare att också följa upp det man utlovar, säger hon.

Elisabet Ålander och Uta Hönemann som skrivit rapporten parallellt med egna studier ska nu fördjupa sig i bolagens hållbarhetsarbete i en gemensam masters-uppsats. I den ska de djupanalysera och intervjua utvalda företag, för att försöka förstå mer om de generella mönster de kunnat se. Varför är till exempel så många holdingbolag tysta om sitt hållbarhetsarbete?

Till våren väntar examen. Båda är intresserade av att arbeta vidare med hållbarhet inom näringslivet.

– Men man måste inte jobba på en hållbarhetsavdelning. Hållbarhetsfrågor är viktiga vilken roll man än får inom ett företag, säger Elisabet Ålander.

Text: Henrik Lundström, Vetenskapsjournalisterna