Publicerad 2015-04-01

Svensk skog i ett internationellt perspektiv

Klimatförändringarna kan leda till en ökad tillväxt i den svenska skogen. En produktionsökning som dessutom blir intressantare i samma takt som andra länder får allt större problem. Det är en slutsats i en ny bok från Mistras forskningsprogram Future Forests.

– Det är en utveckling som vi inte bör glädja oss över, menar bokens redaktör Erik Westholm.

Konkurrensen om världens odlingsbara markresurser kommer att öka. Orsakerna är flera. En är att jordens ökande befolkning leder till en större efterfrågan på biomassa, en annan är att klimatförändringarna riskerar att göra många av de marker som idag är viktiga för jord- och skogsbruket mer eller mindre obrukbara.

Frågan om hur skogen ska brukas i framtiden är därför viktig. Inte minst för Sverige som är ett av de länder som kan gynnas av ett varmare klimat.

För att belysa dessa frågor har Mistras forskningsprogram Future Forests tagit fram boken ”The Future Use of Nordic Forests”.

– Vi ville framförallt studera hur internationella trender påverkar den svenska skogen, säger Erik Westholm som är professor i Nordisk och Europeisk landsbygdsutveckling på SLU och huvudredaktör för boken.

Många faktorer samverkar

I sammanlagt tio kapitel beskriver flera olika författare några av de förändringar som förväntas få stor betydelse för markanvändningen i världen på 25–50 års sikt. Dit hör frågor om hur befolkningsökningen, förändrade åldersstrukturer och den socioekonomiska utvecklingen kan leda till en globalt ökad efterfrågan på biomassa i form av mat, skogsindustriella produkter och energi.

– Alla författare har haft i uppdrag att reflektera över vilken betydelse deras egna expertområden kan få för hur den svenska skogen ska brukas.

Syftet med boken är stimulera skogssektorn, intresseorganisationer och beslutsfattare till en bred debatt om möjligheter, utmaningar och avvägningar i förvaltningen av våra framtida skogar.

– Produktionen i den svenska skogen blir allt viktigare i takt med att klimatförändringarna leder till produktionsstörningar i andra länder. Den ökade tillväxten kan i ett snävt perspektiv göra Sverige till en vinnare. Frågan är dock mer komplicerat än så eftersom en ökad global medeltemperatur samtidigt hotar både vår ekonomi och välfärd. Vi kan därför inte se den globala uppvärmningen som något positivt.

Även internationell utblick

Boken diskuterar främst vad vi måste göra för att möta det ökande trycket på landets markresurser men där finns även en del internationella jämförelser. Till exempel hur Kanada på allvar har tagit tag i de skogliga framtidsfrågorna.

– Där har man under senare år startat en bred dialog med många olika aktörer, på så sätt hoppas man både hitta nya utvecklingsmöjligheter för industrin och göra bättre avvägningarna mellan olika intressen.

Boken är skriven med den ansats och systematiska kontroll som ett akademiskt arbete kräver men redaktören och kapitelförfattarna har samtidigt ansträngt sig för att göra innehållet lättillgängligt.

– Jag tror och hoppas att den ska vara intressant både för dem som jobbar inom skogsnäringen och alla som är intresserad av den svenska skogens framtid.

Boken finns nu att köpa och ska presenteras för skogsfolk på ett antal internationella sammankomster.

Text: Per Westergård, Vetenskapsjournalisterna