Publicerad 2015-11-03

Synpunkter på den framtida inriktningen av svensk forskningspolitik

Mistra har inbjudits att inkomma med underlag till regeringens forskningspolitik. Vi har följande synpunkter och förslag.

Att begränsa den globala uppvärmningen och vända utvecklingen i en hållbar riktning hör till vår tids största utmaningar. I september 2015 beslutade FN om 17 nya mål för hållbar utveckling, Sustainable Development Goals. Svensk forskning kan ge ett viktigt bidrag till uppnåendet av dessa internationella mål. Svenska forskare ligger långt fram inom många områden av relevans för klimat och hållbar utveckling. Mistras långsiktiga finansiering av forskningsprogram och centrumbildningar har bidragit till detta. Under 2015 utvärderar Mistra sin klimatforskning för att under 2016 komma med initiativ till nya satsningar. Mistras satsningar är fristående från den forskning om klimat och hållbar utveckling som forskningsråden finansierar.

Regeringen bör stimulera en ökad rörlighet av svenska forskare mellan akademi och det omgivande samhället. I många andra länder finns en större rörlighet än i Sverige mellan akademi, näringslivet, statliga organisationer och NGO:s. Mistra har tagit initiativ till ett Mistra Fellow-program som ger yngre forskare möjlighet att under upp till ett år vistas vid utländska ”think tanks” eller internationella organisationer. Målet är att bidra till att bygga upp en ny generation svenska forskare med intresse och förmåga att framgångsrikt verka i gränslandet mellan forskning och policy.

Det behövs stora förändringar av näringslivet och den finansiella sektorn för att möta klimat-och miljöutmaningarna. Samhället måste på kort tid gå från en fossilbaserad och linjär ekonomi till en fossilfri och cirkulär ekonomi. En nyckelfråga är hur innovationer som har sin grund i forskningen kan omsättas till kommersiella produkter och tjänster; och i förlängningen till livskraftiga företag. Mistra har tagit initiativ till ett Center for Sustainable Markets på Handelshögskolan i Stockholm (MISUM). Det grundläggande målet är att ta fram kunskap om hur hållbara marknader och finansiella system fungerar och kan utvecklas. Ett annat mål med det nya centret är att integrera forskning om hållbar utveckling i alla utbildningar på Handelshögskolan.

Mistra tog 2012 initiativ till ett råd för evidensbaserad miljövård (EviEM). Rådet gör systematiska och oberoende utvärderingar av vilket vetenskapligt stöd det finns för Olika miljöåtgärder. Målet är att förbättra beslutsunderlaget för det svenska miljöarbetet. Mistra har investerat 66 miljoner kronor för att bygga upp verksamheten, som kan övertas när Mistra avvecklar sitt stöd 2017. I ”SOU 2015:43 — Vägar till ett effektivare miljöarbete” förslås att Formas ska bygga upp en ny verksamhet för att göra den här typen av utvärderingar. Det är positivt att en evidensbaserad utvärderingsverksamhet på miljöområdet föreslås inrättas permanent och ges statlig finansiering, men den nya verksamheten bör bygga på den verksamhet som Mistra har etablerat. För att få kontinuitet och en optimal användning av de allmänna medel som redan investerats bör den kompetens och de erfarenheter som byggts upp tas till vara. Det är också viktigt att oberoendet och integriteten garanteras. Ett utvecklat resonemang återfinns i Mistras yttrande angående utredningen.

Stockholm den 2 november 2015
Åke Iverfeldt
VD