Publicerad 2016-12-19

The Seed Box söker idéer hos konstnärer och forskare

Sveriges största forskningsprogram inom miljöorienterad humaniora, The Seed Box, delar ut fyra miljoner kronor till forskare, författare och konstnärer. Projekten tar upp akuta miljöfrågor och visar på nya vägar och förhållningssätt.

Totalt tilldelar The Seed Box 16 olika projekt mellan 60 000 till 500 000 kronor. Bidragen kommer bland annat att gå till utbyte för forskare, författare och konstnärer, liksom workshops, resestipendium och ett projekt med utgångspunkt i det forskningsprogrammet kallar medborgarhumaniora.

Utlysningen har vunnit stort intresse och den internationella bedömargruppen har haft 80 ansökningar från åtta länder att ta ställning till, berättar Cecilia Åsberg, programchef för The Seed Box och professor i genus, natur, kultur vid Linköpings universitet.

Projekten, av vilka flera har förgreningar till internationella universitet, är sinsemellan olika i och berör olika aspekter av vårt förhållande till klimatet och miljön. Till exempel ska ett projekt vid Umeå universitet undersöka hur konsekvenserna av 1900-talets utbyggnad av vattenkraft i stora älvar fortsätter att påverka samiska samhällens livsbetingelser.

– Långt ifrån alla känner till att vattenkraften ödelagt stora samiska kulturmarker, med renskötare som upplever en förlust av platser. Med den klimatpolitik som vi vill föra i framtiden är det viktigt att rannsaka det förflutna och dess efterdyningar, säger Cecilia Åsberg.

Klimat och biodiversitet

Andra projekt bland de 16 som finansieras berör problemet med minskad biodiversitet.

– Vi är väldigt bekymrade över klimatförändringarna, med allt rätt. Men den minskade biodiversiteten är också ett allvarligt hot som vi behöver lyfta medvetenheten om, säger hon.

Många av projekten är av konstnärlig art. De tar avstamp i värderingar och känslor inför naturen. Det kan handla om utställningar av berättelser av smältande snö i Kilimanjaro. Eller om vårt förhållande till växter och undersökningar av skillnader mellan människa och djur.

Enligt Cecilia Åsberg är det betydelsefullt att undersöka känslor och värderingar, för att därifrån utveckla nya och mer gynnsamma förhållningssätt till miljöproblem.

– Vi vill gärna tro att vi är förnuftstyrda, men vi drivs av affekter och begär och de är inte sällan kollektiva. Ta till exempel detta med att sortera glas och sopor. Man kanske gör det för att vara duktigt i social mening.  Men om vi får en närmare relation till naturen kanske man gör samma sak fast grundat i känslan att vara delaktig. Vi behöver hitta tillbaka till den där känslan av att vi är en del av världen, av naturen och naturen en del av oss.

Viktigt med värderingar

En stark tilltro till teknik och naturvetenskap räcker inte, menar Cecilia Åsberg.

– Att tackla miljöproblem och klimatförändringar kräver värderingsskiften och The Seed Box är den hittills mest ambitiösa satsningen för att utveckla kunskap om och systematiskt förändra våra gemensamma kulturella ramverk, sträcka dem för att inkludera mer. Humaniora levandegörs mellan konst och vetenskap, natur och kultur i forskningsprogrammet. Tvärvetenskapliga förhållningssätt är det som behövs i en värld vars problem inte är disciplinärt avgränsade.

The Seed Box ska under fyra år etablera forskningsfältet Environmental Humanities. Det leds från Linköpings universitet men involverar 13 lärosäten runt om i världen. Mistra och Formas står för den huvudsakliga finansieringen.