Publicerad 2016-11-10

Workshop om bioekonomi och digitalisering inför ny satsning

Höghus i trä, bioraffinaderier och digitaliseringens betydelse för skogsindustrin. Det var några framtidsfrågor när Mistra samlade nyckelpersoner inom skogsindustrin till en workshop. Förhoppningen är att diskussionerna ska leda till ett nytt forskningsprogram om bioekonomi.

Redan för något år sedan, vid den avslutande konferensen för klimatforskningsprogrammet Mistra Swecia, inledde Mistra en dialog med branschorganisationen Skogsindustrierna. Dialogen mynnade ut i den gemensamma workshopen ”Svensk bioekonomi för global samhällsnytta och stärkt svensk konkurrenskraft” som arrangerades i början av oktober hos Mistra.

Utsläppen av växthusgaser och den globala uppvärmningen är vår tids största miljöfråga. Många hoppas att en framväxande bioekonomi – där fossila resurser i allt större utsträckning ersätts av biobaserade material och bränslen – ska spela en avgörande roll för att nå ambitiösa, globala klimatmål. Sverige, med stor skogsareal och väl utvecklad skogsindustri, har goda förutsättningar att vara med i en sådan omställning.

– Mistra har idag inget forskningsprogram inom bioekonomi, men det vore intressant. Det närmaste vi har är den skogsrelaterade forskningen inom Future Forests, säger Mistras Thomas Nilsson som tog initiativ till workshopen tillsammans med Skogsindustriernas forskningsdirektör Torgny Persson.

Framtidsvisioner om bioekonomi

Till workshopen bjöds ett tjugotal nyckelpersoner inom skogsnäringen och angränsande näringar. Företrädare för skogsägare, sågverk, pappers- och massaindustri men också trähustillverkare, kemiindustri, konsulter och leverantörer fick presentera sina personliga framtidsvisioner för en svensk bioekonomi.

I efterföljande diskussioner och gruppövningar diskuterades skogsindustrins utmaningar idag och framöver, men också vilka möjligheter som ryms inom bioekonomin och vilka behov som finns av mer forskning. Särskilt diskuterades hur industriell IT kan gynna utvecklingen av bioekonomin. I vår vardag spelar internet redan en stor roll, men digitaliseringen inom industrin har bara börjat – många talar rentav om digitalisering som en fjärde industriell revolution efter ångmaskinen, elektriciteten, och elektroniken.

Diskussionerna under workshopen var väldigt spännande, konstaterar Thomas Nilsson, som menar att slutsatserna blir ett viktigt underlag för ett eventuellt framtida forskningsprogram.

Nytt forskningprogram nästa år

– Ett troligt nästa steg nu för oss är att formulera ett tydligt forskningsområde, som vi sedan prövar i en grupp av internationella experter och forskare. Någon gång under 2017 siktar vi på utlysning.

Workshopen bröt i någon mening ny mark för Mistra. Även tidigare har man ordnat liknande möten för omvärldsbevakning, men då mestadels med akademiska forskare. Att endast samla företrädare inom en näringslivsbransch var första gången.

– Det var delvis ett nytt sätt för oss att jobba, men det blev väldigt lyckosamt. Vi hoppas kunna göra liknande workshops med andra branscher i framtiden, säger Thomas Nilsson.