Om Mistra

Mistras forskning ska främja utvecklingen av starka forskningsmiljöer inom miljöområdet med målet att skapa en god livsmiljö för alla. De investeringar Mistra gör ska även bidra till att företag, offentliga aktörer och användare kan utveckla nya produkter, tjänster och arbetsmetoder som möter samhällets miljöutmaningar. Samtidigt ska satsningarna stärka svensk konkurrenskraft.

Bred forskning för samhällsnytta

Årligen investerar Mistra i storleksordningen 200 miljoner kronor i olika forskningssatsningar där samarbeten sker mellan vetenskapliga discipliner, liksom mellan forskning och företag, myndigheter och andra aktörer. Mistra är en aktiv forskningsfinansiär som följer insatserna för att säkra att de ger samhällsnytta i form av en god livsmiljö och att olika användare utvecklar nya produkter, tjänster och arbetsmetoder för att möta samhällets miljöutmaningar.

Mistras investeringar har som mål att:

  • Skapa starka forskningsmiljöer av hög internationell klass. För att forskning ska leda till nytta är det avgörande att den håller hög kvalitet.
  • Lösa viktiga miljöproblem. Många miljöutmaningar är komplexa och nya lösningar kräver forskning av strategisk betydelse som kombinerar olika kunskaper och synsätt från en rad olika områden.
  • Stärka svensk konkurrenskraft. Företag, offentliga aktörer och andra användare ska utveckla nya produkter, tjänster och arbetsmetoder som bidrar till sysselsättning. Satsningarna ska även leda till att Sverige i vid bemärkelse är en bra plats att leva i.
  • Vara värdefullt för användare.

Resultaten ska bidra till arbetet för en hållbar utveckling. För att forskningen ska komma till praktisk användning är användare och andra nyckelpersoner  delaktiga i forskningen.

Långsiktiga satsningar nära användare

Mistra finansierar ett tjugotal stora forskningssatsningar. Avtalstiden är vanligen fyra år men flertalet program beviljas efter en utvärdering en andra period. Det betyder att de flesta Mistra-satsningar har åtta år på sig att nå resultat.

Forskningen sker vid universitet, högskolor och forskningsinstitut i Sverige och i vissa fall i utlandet. Men även ett flertal stora och små företag och organisationer är kopplade till Mistras forskning.

Nya forskningssatsningar

Mistra har en särskild process för att ta fram och utveckla nya forskningssatsningar. Kravet är att nya forskningsprogram och andra investeringar ska komma till nytta och bidra till arbetet med hållbar utveckling. Att investeringarna ska leda till praktisk miljönytta skiljer Mistra från många andra forskningsfinansiärer.

Offentlighet

Mistra omfattas av offentlighetsprincipen, vilket innebär att alla inkomna handlingar till Mistra, inklusive ansökningar, är offentliga. Under vissa omständigheter kan Mistra besluta att delar av en handling inte är offentlig.

Läs mer om offentlighet och sekretess här.

Open Access

Forskare som får sin forskning finansierad av Mistra ska publicera sina resultat i en form som gör att de är fria att läsa och ladda ner från internet. Det kan ske antingen genom att forskarna publicerar direkt i tidskrifter som tillämpar open access eller arkiverar redan publicerade artiklar i fritt tillgängliga databaser.

Sådan arkivering bör ske omedelbart eller senast inom sex månader efter publiceringen. För samhällsvetenskaplig och humanistisk forskning gäller senast inom tolv månader efter publiceringen. Krav på publicering med open access finns inskrivet i alla programavtal som upprättats efter den 1 januari 2014.

Mistra följer Vetenskapsrådets och Kungliga bibliotekets riktlinjer och rekommendationer.

Policies

Här kan du ladda ner Mistras policies.