Jävsregler

Jäv avser tvivel om opartiskhet. Jävsregler syftar till att garantera objektivitet och opartiskhet vid hantering av ärenden och att skapa förtroende hos berörda och allmänhet att detta sker.

Rättsläget

Mistra är en offentlig stiftelse och lyder under Stiftelselagen (SFS 1994:1220). I Sekretesslagen (SFS 1980:100, bilaga) anges även att Mistra lyder under vad som föreskrivs i Tryckfrihetsförordningen om rätt att ta del av handlingar, den s.k. offentlighetsprincipen (SFS 1949:105 1 kap. 8 §). Mistra lyder inte under Förvaltningslagen (SFS 1986:223), där bestämmelser finns om jäv i myndigheter. Jäv i Mistras hantering av ärenden är således inte rättsligt reglerat i särskild ordning som hos exempelvis statliga forskningsfinansiärer.

Mistras jävsregler

Utgångspunkter

 • Mistra tillämpar på eget initiativ Förvaltningslagens bestämmelser om jäv (SFS 1986:223, 11-12 § §) för att garantera objektivitet och opartiskhet vid hantering av ärenden och skapa förtroende hos berörda och allmänhet att detta sker.
 • Mistra tillämpar på eget initiativ Vetenskapsrådets jävsregler (VR dnr 113-2014-1792) i de fall då dessa regler ger vägledning utöver Förvaltningslagens bestämmelser och reglerna är tillämpliga på Mistras verksamhet.
 • Mistras styrelse kan besluta om undantag från ovanstående regler om synnerliga skäl föreligger. Som synnerliga skäl räknas i första hand behov av exklusiv kompetens av stor betydelse för ärendets hantering, då jävig person kan tillåtas delta vid handläggning men ej vid beslut. Detta ska (på samma sätt som anmälan av jäv) protokollföras i samband med ärendets hantering.

Reglernas omfattning

 • Jävsreglerna omfattar alla som handlägger ett ärende, vilket omfattar både den som deltar i den slutliga handläggningen av ärendet (beslutsfattandet) och den som bereder ärendet. Avgörandet här är om personen har varit inblandad i ärendet på ett sådant sätt att han eller hon kan tänkas ha inverkat på utgången. Jävsreglerna berör således Mistras styrelse, verkställande direktör, kapitalförvaltningskommitté, utvärderare och bedömningsgrupper samt kanslipersonal.

Anmälan av jäv

 • Den som känner till en omständighet som kan antas utgöra jäv mot honom eller henne, ska självmant berätta det. (För styrelseledamot regleras detta även i Mistras styrelses arbetsordning pkt 3.7: ”Det åligger envar ordinarie styrelseledamot att anmäla jäv så snart det kan bedömas föreligga.”)
 • Omständigheter som eventuellt kan antas utgöra jäv diskuteras i en öppen anda. Alla inblandade i ärendets handläggning – inte bara den som detta eventuellt kan utgöra jäv mot – kan väcka frågan om det föreligger någon sådan omständighet. Den som känner till en omständighet som kan antas utgöra jäv mot en person som är inblandad i ärendets handläggning ska berätta det, om personen själv inte uppmärksammat omständigheten. Denna öppna anda tryggar objektivitet och opartiskhet vid hantering av ärenden samt omvärldens förtroende för att så sker. Hantering vid jäv
 • Den som är jävig får inte handlägga ärendet, dvs. han eller hon får inte vidta någon förberedande åtgärd eller delta i ärendets avgörande. Jävig person lämnar rummet vid ärendets handläggning.
 • Jäv ska antecknas i protokoll (styrelseprotokoll, kommittéprotokoll eller kansliprotokoll). Även fall där jäv har prövats men inte ansetts föreligga ska protokollföras. Förebyggande av jäv
 • Om ledamot i Mistras styrelse eller kapitalförvaltningskommitté deltar i ansökan om medel från Mistra, betraktas denna person som jävig vid all handläggning av hela ärendet (t.ex. handläggningen av en hel utlysning).
 • Mistras verkställande direktör och kanslipersonal får aldrig delta i ansökan om medel från Mistra.
 • Utvärderare och bedömningsgrupper får aldrig delta i ansökan om medel från Mistra i det ärende som de handlägger (t.ex. utlysning).

Bilaga: Vetenskapsrådets jävsregler. Här presenteras även Förvaltningslagens bestämmelser om jäv. Dokumentet kan också hämtas på Vetenskapsrådets webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Underlagsdokument: Förebyggande och hantering av jävsituationer inom Mistra.

Beslutade av Mistras styrelse 2006-06-26 reviderade 2008-06-09. Fastställd av Mistras styrelse 2012-03-27. Reviderad och fastställd 2013-12-12 samt 2014-12-10.