Technical Expert Group on Sustainable Finance (TEG)

EU-verktyg för hållbart finanssystem Inom EU pågår ett omfattande arbete inom policy för ett hållbart finanssystem. En expertgrupp (TEG, Technical Expert Group) har tillsatts för att ta fram ett klassificeringssystem, […]

  EU-verktyg för hållbart finanssystem

  Inom EU pågår ett omfattande arbete inom policy för ett hållbart finanssystem. En expertgrupp (TEG, Technical Expert Group) har tillsatts för att ta fram ett klassificeringssystem, den så kallade taxonomin, som ska stödja investerare som vill göra hållbara investeringar, en standard för gröna obligationer samt klimatrelaterade benchmarks.

  Mistra anser att det har ett viktigt signalvärde att kopplingen mellan finans och hållbar utveckling lyfts och hanteras inom EU. Samtidigt kan taxonomi och standarder både driva och hindra utvecklingen och det är väsentligt att det finns en flexibilitet i verktyget och att uppföljning och utveckling sker kontinuerligt.  När det gäller taxonomin är det avgörande att den kan fånga aktiviteter som verkligen bidrar till en omställning mot ett mer hållbart samhälle, och att den är användbar för finansbranschen.

  Hur har Mistra varit inblandade?

  Mistra är på olika sätt engagerade i detta arbete, både i vår roll som kapitalägare som vill bidra till kapitalförvaltning för hållbar utveckling, och genom att en forskare knuten till forskningsprogrammet Mistra Financial Systems, Andreas Hoepner, ingår i TEG.

  När det gäller taxonomin har Mistra varit engagerade i en expertgrupp som fokuserat på att de aktiviteter som anses fördelaktiga ur klimatsynpunkt, och som därför listas i taxonomin, inte ska ge upphov till betydande negativa effekter inom andra miljöområden (Do No Significant Harm). Mistra deltog i en arbetsgrupp för sektorsområdet ICT. Med det ramverk för processen och den information som fanns tillgänglig såg arbetsgruppen inte att det var möjligt att leverera relevant underlag till taxonomin.

  Mistra kommer att fortsatt stödja EUs arbete för ett hållbart finanssystem på olika sätt.