Vårt kapital

Mistra bedriver en långsiktigt lönsam kapitalförvaltning som är transparent och inspirerande i sina val.

När Mistra bildades 1994 fick stiftelsen ett kapital på 2,5 miljarder kronor. Uppdraget var att utveckla den miljöstrategisk forskningen samt att bidra till att viktiga miljöproblem blev lösta. Tanken var att pengarna skulle räcka i tio år.

Så blev det inte.

Istället har Mistra idag, drygt 20 år efter starten, mer pengar än någonsin i kassan. Detta trots att stiftelsen sedan starten har investerat drygt 4 miljarder kronor i en lång rad olika forskningssatsningar.

Förklaringen till att Mistra både har kunnat ”äta kakan och ha den kvar” är dess kapitalförvaltare genom åren har lyckats göra kloka placeringar med god avkastning. Därmed har de gjort det möjligt att finansiera mer miljöforskning än vad som var tanken eller förhoppningen från början.

Som kapitalägare är Mistra något av en pionjär, inte minst genom att ha en tydlig policy för en sin kapitalförvaltning. En position som stiftelsen nu utnyttjar för att påverka samhällsutvecklingen i en mer hållbar riktning.

Målet för Mistras kapitalförvaltning är att stiftelsens kapital ska förvaltas på ett sätt som ger god avkastning samtidigt som riskerna ska begränsas. Allt för att långsiktigt kunna göra forskningssatsningar inom miljöområdet.

Mistra huvudsyfte är att investera i forskning om hållbar miljö. Men stiftelsen arbetar även för en hållbar kapitalförvaltning. Konkret betyder det att stiftelsen aktivt investerar i gröna verksamheter och försöker vara ett föredöme när det gäller hållbar kapitalförvaltning.

Mistra investerar i företag vars verksamhet bidrar till en global utveckling och som tar hänsyn till miljömässiga, sociala och etiska värden. Enligt stiftelsens placeringspolicyn ska investeringarna även främjar en övergång till en cirkulär ekonomi.

Lika viktigt är att stiftelsen vill vara transparenta kring sina investeringar. Mistra vill även aktivt bidrar till utvecklingen inom finansområdet genom att inspirera andra stiftelser, kapitalägare och kapitalförvaltare att införa förvaltningsmodeller som leder mot en hållbar utveckling.

För att påskynda utvecklingen finansierar Mistra forskning inom finansområdet.

Mistra investerar omkring 200 miljoner kronor per år i olika forskningsprogram. Allt talar för att Mistra kan kommer att kunna göra det under en lång tid framöver.

Placeringsregler

Mistra har ingen egen kapitalförvaltning utan använder externa förvaltare.

Däremot fastställer Mistras styrelse årligen en övergripande placeringspolicy som styr kapitalförvaltningskommitténs arbete. Där anges målen för kapitalförvaltningen. Bland annat att tillgångarna ska placeras i företag som tydligt redovisar såväl sin negativa som positiva miljö- och sociala påverkan, och i företag som systematiskt arbetar för att minimera negativ påverkan och optimera positiv påverkan från sin verksamhet.

Inom branschen finns flera uttryck för kapitalförvaltning för hållbar utveckling. Mistra använder begreppet SRI – Social Responsible Investment i en vid tolkning. För Mistra innefattar begreppet SRI tre dimensioner – ekonomi, ekologi samt kulturella och sociala aspekter.

Läs Mistras placeringspolicy