Historik

Mistras kapitalförvaltning ger god avkastning och bidrar till hållbar samhällsutveckling

När Mistra bildades 1994 fick stiftelsen ett kapital på 2,5 miljarder kronor. Uppdraget var att utveckla den miljöstrategiska forskningen och därmed bidra till att lösa viktiga miljöproblem samtidigt som svensk konkurrenskraft och en hållbar samhällsutveckling skulle främjas. Tanken var att pengarna skulle räcka i 10 till 15 år.

Så blev det inte.

Istället har Mistra i början av 2021, 27 år efter starten, drygt 3 miljarder kronor för att fortsatt stödja och utveckla forskning som bidrar till en hållbar samhällsutveckling. Samtidigt har stiftelsen sedan starten fram till i början av 2021, investerat cirka 5 miljarder kronor i en lång rad olika forskningssatsningar vars samhällseffekter ofta kunnat påvisas.

Hållbar förvaltning

Förklaringen till att Mistra både har kunnat ”äta kakan och ha den kvar” är strategiska val av kapitalförvaltare som genom åren har gjort kloka placeringar med god avkastning. Därmed är det möjligt att finansiera mer miljöforskning än vad som var tanken eller förhoppningen från början. Mistra investerar omkring 200 miljoner kronor per år i olika forskningsprogram och egna scenarieanalyser talar för det kan fortsätta så under en lång tid framöver.

Marknaden och dess aktörer spelar en viktig roll för att en långsiktigt hållbar utveckling ska uppnås. Som kapitalägare är Mistra en del av marknaden och också något av en pionjär, inte minst genom att ha en tydlig placeringspolicy där förvaltningsmål omfattar inte bara god avkastning, utan även att investeringar ska bidra till en hållbar samhällsutveckling.

Mistra visade också tidigt att man menade allvar och hade en stark tro på att ett långsiktigt och mer hållbart perspektiv på investeringar skulle ge god avkastning. Som första institutionella investerare hos Generation Investment Management, grundat 2004 av Al Gore och David Blood, bidrog man konkret till att sprida budskapet att god avkastning kan gå hand i hand med ett hållbart samhällsbyggande.

Ägarstyrning

Aktiv ägarstyrning är väl i linje med Mistras syfte att, genom forskning, bidra till en hållbar samhällsutveckling. Mistra investerar i företag som aktivt arbetar för en hållbar utveckling, relaterar sin verksamhet till de globala hållbarhetsmålen, samt utvecklar och bedriver sin verksamhet i enlighet med Parisavtalet. Mistra är även signatär av FN:s initiativ Principles for Responsible Investments, PRI (https://www.unpri.org/) och arbetar enligt deras principer. Mistra följer upp hållbarhetsinriktningen i gjorda investeringar genom systematiska och återkommande genomgångar av sin investeringsportfölj och genom dialog med kapitalförvaltare. Detta för att säkerställa att verksamheten bedrivs och utvecklas i linje med hållbar utveckling.

Mistra har som institutionell kapitalägare och investerare ambitionen att vara en förebild för andra att ta ansvar och arbeta för en hållbar utveckling. Detta uppnås genom att Mistra bedriver en långsiktigt lönsam kapitalförvaltning, samt att Mistra är transparent och inspirerande i sina val.

Placeringspolicy

Mistra har en placeringspolicy som anger regler för hur stiftelsens kapital ska förvaltas. Den anger bland annat mål för placeringsverksamheten, hur resultaten ska rapporteras samt hur kapitalet får placeras för att bidra till en hållbar utveckling.