Att driva Mistraprogram

Mistras satsningar innehåller många olika delar som alla är lika viktiga. Här har vi samlat viktig information om sådant som är bra att veta när ett nytt program ska startas upp.

Programavtal

När Mistras styrelse beslutat om att investera i ett program upprättas först ett programavtal mellan Mistra och programvärden. Avtalet gäller för den period som Mistras styrelse fattat beslut om, vanligtvis fyra år. Programavtalet reglerar även ramarna för verksamhet.

Mistraprogrammens organisation

De flesta av Mistras program och centrumbildningar är tvärvetenskapliga. Det betyder att ett stort antal personer med olika bakgrund och erfarenhet kommer att arbeta sida vid sida mot ett gemensamt mål. För att arbetet ska fungera smidigt måste alla program skapa en fungerande organisation. Exakt hur den organisationen ska se ut är dock upp till varje program eller centrumbildning att avgöra.

Programplan

Programstyrelse och programledning styr, leder och följer upp verksamheten utifrån en programplan som utvecklas från programansökan. Planen ska bland annat innehålla budget, planerade vetenskapliga leveranser och kommunikationsaktiviteter. Planen ska uppdateras årligen och godkännas av Mistra.

Ekonomi

Programmen ska varje år lämna in en budget och en ekonomisk redovisning till Mistra. Klicka här så kommer du till de riktlinjer som finns gällande framtagande av budget i Mistraprogram. Riktlinjerna är också ett ramverk för hur medel som har beviljats ett program eller en centrumbildning får användas. Här finns även anvisningar om hur den ekonomiska redovisning som ska lämnas till Mistra en gång per år bör utformas samt rutiner och villkor för utbetalning av forskningsmedel.

Direkta kostnader och godkänd medfinansiering

Information om hur Mistras finansiering får användas i ett beviljat program hittas i våra utlysningar. För senaste version, se senaste utlysning.

Kommunikation och användardialog

Kommunikation har en central roll inom alla program. Både för att etablera ett internt utbyte mellan deltagarna och för att skapa en dialog med användare. Kommunikation kan även fungera som ett verktyg för att bygga broar mellan forskningen och samhället samtidigt som det kan bidra till att satsningens resultat kommer till praktisk användning.