Forskningsinitiering

Den forskning Mistra investerar i ska leda till en god livsmiljö och utveckling av ett hållbart samhälle. Mistras process för att ta fram nya forskningssatsningar består av sex steg.

  Omvärldsanalys

  På Mistra sker en kontinuerlig omvärldsanalys för att finna kunskapsluckor där Mistras finansiering kan komma till nytta.

  Identifiering av forskningsområden

  När Mistra upptäcker att det finns kunskapsluckor inom något av sina tematiska områden initierar de en större kartläggning. I nära dialog med forskare, företag, myndigheter och organisationer undersöks behovet av ny kunskap samtidigt som man analyserar och utvecklar idéer och förslag på konkreta forskningssatsningar.

  Tematiska områden

  Mistras forskning är strategisk och har fokus på de mest angelägna utmaningarna inom klimat, miljö och hållbar utveckling. Forskningen bedrivs huvudsakligen inom följande fem tematiska områden.

  Climate Change – Klimatförändring, samhällsomställning och relaterade säkerhets- och försörjningsfrågor
  Circular Economy – Design, tillverkning och användning av produkter i en cirkulär ekonomi, inklusive nya affärsmodeller
  Materials and Production Technology – Innovativa material och produktionstekniker för miljön och klimatet samt Sveriges konkurrenskraft
  Food and Bioeconomy – Optimal användning av biologiska resurser inom planetära gränser
  Cross-cutting opportunities – Övergripande frågor

  Bakgrundsrapport

  Om ett förslag bedöms som intressant vidareutvecklas tankarna med hjälp av en internationell beredningsgrupp. Deras uppdrag är att gör en djupare analys av forskningsområdet och bedöma vilken miljöstrategisk betydelse en eventuell satsning skulle kunna få. Resultatet av deras arbete presenteras i en bakgrundsrapport. Baserat på analysens resultat fattar Mistras styrelse beslut om utlysning ska ske.

  Utlysning

  Utlysningar annonseras på Mistras webbplats. Där finns även alla förutsättningar och bakgrundsdokumentation som krävs för intresserade forskargrupper ska kunna lämna in en ansökan.

  Utvärdering av inlämnade programförslag

  När utlysningen stänger vidtar en omfattande utvärdering av inkomna ansökningar. Den genomförs vanligtvis av en internationell panel med experter och deras bedömningsgrund ska vara vetenskaplig kvalitet och möjlig nytta.

  Beslut

  När arbetet med utvärdering av programförslag är klart gör Mistras styrelse en egen bedömning för att sedan fatta beslut om vilken ansökan som ska beviljas medel.

   

  Mistras process för att ta fram nya forskningsteman från start till mål.

   

  Vill veta mer om Mistras forskningsinitiering, kontakta:

  Thomas Nilsson, programansvarig Mistra

  thomas.nilsson@mistra.org