Verksamhetsstrategi

Mistra investerar i forskningsprogram och centrumbildningar där forskare i samverkan med användare arbetar för att lösa viktiga miljöproblem. Vi använder även vår kapitalförvaltning för att påverka näringsliv och finansmarknad i en hållbar riktning. Mistra vill bidra till att beslut med stor betydelse för miljö och hållbar utveckling vilar på en solid vetenskaplig grund.

Mistras verksamhetsstrategi för 2017 – 2019 är uppdelad i tre delar – forskning, kapitalförvaltning och idé- och kunskapsspridning.

 

Forskning

Mål för treårsperioden är:

 • att starta minst sex nya forskningsprogram eller centrumbildningar under treårsperioden,
 • att bygga upp nya tematiska områden med en diversifierad struktur av satsningar,
 • att utvärdera Mistra Fellow och att initiera minst två nya Fellow per år (varav minst en går i omvänd riktning, d v s att utländska forskare besöker våra program)
 • att utvärdera Mistra EviEM inför Mistras utfasning av finansiering,
 • att utvärdera effekterna av motfinansieringskravet,
 • att ytterligare effektivisera styrningen och den administrativa hanteringen av Mistras forskningsprogram etc,
 • att återkommande utvärdera Mistras totala genomslag och samhälleliga värde.

Kapitalförvaltning

Mål för treårsperioden är:

 • att genom god avkastning trygga befintliga åtaganden men också möjliggöra nya forskningssatsningar,
 • att investera kapitalet så att en övergång till en cirkulär ekonomi och en hållbar samhällsutveckling uppmuntras,
 • att vara en förebild för andra investerare och aktivt stötta och påverka utvecklingen av en hållbar kapitalförvaltning,
 • att investera 600 miljoner kronor i forskning.

Idé- och kunskapsspridning

Mål för treårsperioden är:

 • att bidra till att öka genomslaget för forskningen i samhället i allmänhet och för den Mistrafinansierade forskningen i synnerhet,
 • att öka integrationen mellan forskningsfinansiering, kapitalförvaltning och idéspridning för att nå ett större genomslag för Mistra som helhet,
 • att eftersträva att avslutade program kan övergå till att vara en oberoende samhällsaktör som tar fram vetenskapligt underbyggda fakta,
 • att tydligare redovisa effekterna av Mistras verksamhet, både på områdesnivå (forskningsfinansiering, kapitalförvaltning och idéspridning) och som helhet.