Verksamhetsstrategi 2020-2022

Mistra spelar en aktiv roll i att möta stora samhällsutmaningar genom att investera i miljöstrategisk forskning som bidrar till en hållbar samhällsutveckling. Utgångspunkten är stiftelsens stadgar som efter 25 år är mer relevanta än någonsin.

Uppdrag

Mistra spelar en aktiv roll i att möta stora samhällsutmaningar genom att investera i miljöstrategisk forskning som bidrar till en hållbar samhällsutveckling. Utgångspunkten är stiftelsens stadgar som efter 25 år är mer relevanta än någonsin. Vi investerar i forskningsprogram och centrumbildningar där forskare från olika discipliner samt olika intressenter i samverkan bidrar till lösningar för viktiga miljöproblem. Vi använder också vår kapitalförvaltning för att påverka näringsliv och finansmarknad i en hållbar riktning.

Grundläggande för Mistras möjlighet att bidra till en hållbar utveckling är att forskningsresultat och idéer effektivt når ut till samhällets aktörer och att olika aktörer kan mötas i samverkan. En samverkan för ett livslångt lärande som borgar för integration, jobb och stärkt svensk konkurrenskraft.  Eftersom många centrala miljöpolitiska beslut och strategier tas på EU-nivå finns det ett värde i att förstärka dialogen mellan Mistras program och europeiska beslutsfattare.

Mistra verkar för att processer och beslut på såväl nationell som EU-nivå med stor betydelse för miljö och hållbar utveckling bygger på transdisciplinär samverkan samt faktabaserad och reflekterande kunskap.

Stiftelsens ändamål

Stiftelsen, vars benämning skall vara Stiftelsen för miljöstrategisk forskning, har till ändamål att stödja forskning av strategisk betydelse för en god livsmiljö.

Stiftelsen skall främja utvecklingen av starka forskningsmiljöer av högsta internationella klass med betydelse för Sveriges framtida konkurrenskraft. Forskningen skall ha betydelse för lösandet av viktiga miljöproblem och för en miljöanpassad samhällsutveckling. Möjligheterna att uppnå industriella tillämpningar skall tagas till vara.

Att lösa miljöproblem och driva på en hållbar samhällsutveckling är komplexa utmaningar som kräver systemsyn, ett globalt perspektiv, tvärvetenskap och hantering av målkonflikter. För den nuvarande strategiperioden kommer också etik på individ- och samhällsnivå samt interaktioner mellan människa-miljö att vara viktiga utgångspunkter för Mistras aktiviteter. Baserat på dagens och morgondagens samhällsutmaningar och trender ser vi att Mistra kommer att ge ett viktigt bidrag till bland annat följande områden:

 • Klimatförändring – geopolitik, inklusive migration och integration
 • Vägar till förändring mot en cirkulär, resurshushållande och koldioxidneutral ekonomi
 • Underlättande för hållbara infrastrukturer och samverkande lagar, styrmedel och dessas tillämpning
 • Hållbar användning av biologiska resurser
 • Strategiska miljöperspektiv på AI och Big Data
 • Hälsa, jämlikhet, lärande och välstånd inom en hållbar samhällsutveckling
 • Beteenden och val för en hållbar utveckling

Mistras kansli består av ett 10-tal personer som arbetar i en öppen kontorsmiljö i centrala Stockholm. Kansliets verksamhet bygger på att det finns en betydande intern kompetens, långsiktiga samarbetspartners samt ett i övrigt omfattande externt nätverk. Vår arbetsmiljö är inkluderande, den präglas av öppenhet och integritet och stimulerar kreativa diskussioner och nytänkande.

Övergripande inriktning för treårsperioden

 • Vi bidrar till ett kunskapsbaserat beslutsfattande i samhället grundat på miljöstrategiskt tänkande på systemnivå
 • Vi samverkar och för dialog för att skapa ett större genomslag för miljöstrategiska forskningsresultat
 • Vi upplevs som långsiktiga, stöttande, tillgängliga och pragmatiska
 • Vår arbetsmiljö är inkluderande och kreativ
 • Vi är en attraktiv arbetsgivare

 

Forskning

Forskning för hållbar utveckling kräver en bred ansats, nyfikenhet och öppenhet. Mistra uppmuntrar därför tvärvetenskapliga och transdisciplinära arbetssätt. Mistras forskning ska utgå från dagens och morgondagens samhällsutmaningar och vara strategisk till sin natur. Detta fordrar en aktiv och nyfiken omvärldsbevakning som är öppen för det oväntade. Det fordrar också tydliga ställningstaganden om vilken forskning som är miljöstrategisk och kan bidra till lösningar på prioriterade miljöproblem. Mistra stimulerar forskningsansatser utanför boxen, samtidigt som forskningsresultaten ska ge goda förutsättningar för innovation och uppskalning. Mistra strävar efter att attrahera de bästa forskarna genom utmanande och lockande utlysningar för att därigenom skapa forskningsresultat av högsta internationella klass. En viktig förutsättning är en väl fungerande forskningsorganisation med engagerade parter.

Under strategiperioden kommer vi att investera 750 MSEK  i forskning.

Mistras huvudsakliga former för finansiering är forskningsprogram och centrumbildningar. Mistra har ett 8-10-årigt perspektiv på sina forskningssatsningar, vilket har blivit ett tydligt och uppskattat kännetecken. Mistra tar hänsyn till normaltiden för en doktorandutbildning i bedömningen av exakta längden på finansieringperioden.  I komplement kan särskilda satsningar göras inom specifika områden när ett akut behov identifieras, i form av kortare/mindre program eller projekt.

Finansieringsformen Mistra Fellows bygger samarbeten och ökar kunskapsutbytet mellan Mistras forskningsprogram och organisationer i andra länder Programmet möjliggör utbyte av personal i bägge riktningar, dvs. Mistras forskare ges möjlighet att vistas hos en organisation i annat land, och forskare och experter från utländska organisationer ges möjlighet att vistas i Sverige och verka inom Mistras forskningsprogram.

För att öka nyttan av vår forskning samverkar Mistra med andra forskningsfinansiärer, både nationellt och internationellt. Utgångspunkten är en uppväxling av insatserna som ger ett tydligt mervärde för samhället.

Inriktning för treårsperioden

 • Vi är en föregångare och prioriterar innovativa områden som tar avstamp i Mistras långa erfarenhet och spetskompetens inom miljöstrategisk forskning
 • Vi är flexibla och kan anpassa både utlysningar och arbete med att ta fram underlag för att skapa meningsfulla och tillämpningsbara resultat
 • Vår forskning har en systemsyn, är tvärvetenskaplig och involverar avnämare 
 • Vi har en aktiv och nyfiken omvärldsbevakning som är öppen för det oväntade
 • Vi samverkar med andra forskningsfinansiärer nationellt och på europeisk nivå när vi kan få ett tydligt mervärde för samhället
 • Vår forskning skapar förutsättningar för innovationer som möjliggör förändringar i vårt levnadssätt och påverkan på miljön
 • Vi ser kontinuerligt över våra processer och krav på programmen med fokus på tydliga och effektiva processer


Kapitalförvaltning

Mistras kapital ska ge god avkastning till en begränsad risk och samtidigt bidra till hållbar samhällsutveckling, både genom finansiering av satsningar inom miljöstrategisk forskning och genom att investeras i aktiviteter som bidrar till en global utveckling med hänsyn till miljömässiga, sociala och etiska värden, och därmed till FNs globala hållbarhetsmål och Parisavtalet. Mistras kapitalförvaltning styrs av vår kapitalförvaltningspolicy.

Tillit och transparens är ledord för Mistra som kapitalägare. En kontinuerlig dialog med kapitalförvaltare säkerställer en gemensam värdegrund, samverkan och intern kompetens. Genom öppenhet och aktivt intresse för dialog och möten vill Mistra också kunna inspirera andra inom finanssektorn att bidra till en hållbar utveckling.

I och med att Mistra finansierar miljöstrategisk forskning för en hållbar samhällsutveckling har vi, som kapitalägare, en unik möjlighet att knyta an direkt till forskare och forskning, såväl inom finans som andra relevanta områden. Effekten av detta kan skalas upp genom direkt samverkan med olika aktörer och grupperingar som verkar för att finanssektorn ska bidra till en hållbar samhällsutveckling. Mistra kan också verka som katalysator genom att möjliggöra möten mellan relevanta aktörer, så som forskare och kapitalförvaltare.

Inriktning för treårsperioden

 • Vi tryggar genom långsiktigt god avkastning befintliga åtaganden och möjliggör nya miljöstrategiska forskningssatsningar
 • Vi påverkar finanssektorn så att ny och befintlig kunskap används för en kapitalförvaltning för hållbar utveckling
 • Genom våra placeringar uppmuntrar vi verksamheter som bedrivs i enlighet med Parisavtalet och som bidrar till de globala hållbarhetsmålen
 • Vi är transparenta och presenterar öppet vår portfölj och dess utveckling, samt  våra kriterier för kapitalförvaltning för hållbar utveckling
 • Vi medverkar i och stöttar aktivt initiativ som bidrar till kapitalförvaltning för hållbar utveckling
 • Vi följer aktivt utvecklingen av lagstiftning på EU-nivå för ett hållbart finanssystem

 
Mistra Dialog

Mistra ska aktivt påverka samhällsutvecklingen genom dialog och förmedling av kunskap. Det vi påstår ska vara baserat på vår eller andras forskning, men kan också bygga på erfarenheter från vår kapitalförvaltning. En större integration mellan Mistras forskningsfinansiering, kapitalförvaltning och idéspridning förbättrar möjligheterna att nå ut, skapa engagemang och få inspiration för ett tydligare genomslag.

Efter drygt 25 års existens har Mistra genom sina forskningsprogram byggt upp kunskap och kompetens inom en mängd områden som vi under den kommande treårsperioden kommer att tillgängliggöra för fler aktörer och intressenter. Ambitionen är att få ytterligare genomslag för forskningen i samhället genom ökad samverkan mellan Mistras forskningsprogram men även med andra samhällsaktörer.

Under strategiperioden vidareutvecklar vi Mistra Dialog genom att programmen ges möjlighet att på ett systematiskt sätt bidra till ett kunskapsbaserat beslutsfattande i Sverige och EU. Idéer, kunskap och resultat från Mistrafinansierade program kommer att lyftas fram, förädlas och anpassas för att nå målgrupper av beslutsfattare inom policy, näringsliv och offentlig sektor. Mistra Dialog som koncept ger programmen möjlighet till utökade nätverk, kanske främst när det gäller beslutsfattande på EU-nivå och internationellt.

De kommande åren beslutas om flera stora och viktiga direktiv och ramverk inom miljöpolitiken, energipolitiken och industripolitiken på EU-nivå. Sverige är ofta drivande för mer långtgående förslag på miljö- och klimatområdet i de europeiska förhandlingarna. Kunskap och resultat från Mistras program kan förstärka den svenska positionen. Sverige har en hög integritet inom klimat- och miljöfrågor genom att vi ofta har en samsyn mellan det offentliga, näringslivet och forskningen. Baserat på denna samsyn bör vi kunna ta en större plats och få ett ökat forskningsbaserat inflytande speciellt på dessa områden.

Med användarnyttan i fokus kommer Mistra att utveckla möjligheterna att nå nya målgrupper och öka genomslaget för resultaten genom nya format och kommunikationskanaler.

Inriktning för treårsperioden

 

 • Vi utvecklar Mistras kunskapsförmedlande roll
 • Vi bidrar till att katalysera och öka genomslaget för forskningen i samhället i allmänhet och för den Mistrafinansierade forskningen i synnerhet
 • Vi utvecklar våra kontakter och utbyten med relevanta aktörer i EU och internationellt
 • Vi stödjer samverkan mellan forskningsprogram samt deras samverkan med andra samhällsaktörer
 • Vi fokuserar på användarnytta genom målgruppsanpassning